Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces hos Københavns Lufthavne A/S

Thomas Graversen & Christian Eichner-Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

På baggrund af CPH´s aktuelle vækststrategi har denne opgave til hensigt at afklare, hvordan den strategi-ske indkøbsafdeling kan øge værdiskabelsen i CAPEX-projekterne til kapacitetsudvidelse i henhold til at understøtte virksomhedsstrategien. Gennem en foranalyse bliver det konkretiseret, hvad problemerne er i forhold til, at PRO kan understøtte strategien optimalt. De belyste problemer har affødt 3 undersøgelses-spørgsmål, som har hensigt at blive besvaret med en række klare anbefalinger til, hvordan PRO kan optime-re den nuværende situation. De 3 undersøgelsesspørgsmål lyder som følger: U1: Hvilke roller bør PRO indtage i CAPEX-projekterne? U2: Hvor bør PRO involvere ressourcer i CAPEX-projekterne for at skabe mest værdi for CPH? U3: Hvordan kan PRO medvirke til, at CAPEX-projekterne eksekveres effektivt? Efterfølgende har vi inddelt hovedopgaven i de 3 undersøgelsesspørgsmål, herunder med belysning af rele-vant tilhørende teori samt et dertilhørende analyseafsnit. Analysen er foretaget på baggrund af empiri til-egnet gennem såvel semistruktureret som ustruktureret interviews. Analysen af U1 er gennemført med udgangspunkt i Stakeholder- og rolleteori (Pádár et al., 2011; Attrup & Olsson, 2008) samt kategorisering af købssituationer (Weele, 2010). Analysen i U2 er gennemført med ud-gangspunkt i den ressourcebaseret teori, mens U3 er gennemført med afsæt i Category management (O´Brien, 2009) og Kraljic´s porteføljemodel (Kraljic, 1983). I henhold til U1 anbefaler vi, at det er Projektkategorien og herunder Proces Typen, som er bestemmende for, hvilken rolle PRO skal indtage i de konkrete CAPEX-projekter. Ligeledes anbefaler vi i henhold til U2, at det er Projektkategorien og herunder Proces Typen, der er bestemmende for, hvor PRO skal inddrages i CAPEX-projekterne. I forhold til U3 anbefaler vi, at PRO implementerer 5-trinsmodellen (O´Brien, 2009) som en standardiseret proces til at eksekvere CAPEX-projekterne uafhængigt af Projektkategorien. Som support til de mere simple CAPEX-projekter anbefaler vi, at der iværksættes en Procurement Portal til at understøt-te indkøbsprocessen. I forhold til det strategiske indkøbsarbejde, som ligger indenfor 5-trinsmodellen, er vores anbefaling, at PRO fokuserer på principperne i Category management og Kraljic´s Porteføljemodel. Der er brug for en mere strategisk tilgang til at drive kategorierne effektivt, herunder med udgangspunkt i veldefineret kategoristrategier, effektiv forvaltning af markedet samt en velovervejet forandringsledelse. Det konkluderes overordnet set, at PRO kan bidrage til at øge værdiskabelsen i CAPEX-projekterne ved at fokusere på de 3 delelementer, som vi har fremhævet i opgaven. Vores anbefalinger handler dybest set om 2 aspekter, herunder hvor og i hvilken grad PRO skal inddrages i CAPEX-processen samt hvordan PRO in-ternt bør tilrettelægge det indkøbsstrategiske arbejde.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages111