L2 processing and comprehension of complex syntactic structures in English medical texts: An empirical study of how a simplification of complex syntactic structures in English medical texts affects processing and comprehension for Danish medical experts

Trine Juel Larsen & Rose Ankerstjerne Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Fagsprog er ofte kendetegnet ved at have et højt informationsniveau, specialiseret terminologi og mange komplekse syntaktiske strukturer. Sådanne elementer kan være medvirkende til at gøre fagsprogstekster meget informationstunge og kompakte. Vi mener, at det er muligt at producere fagsprogstekster, der ikke er præget af f.eks. komplekse syntaktiske strukturer såsom præmodifikation, nominalisering, reducerede relativsætninger og passivkonstruktioner, som er hovedfokus i dette speciale. Vi forventer, at en simplificering af sådanne strukturer vil fremme den kognitive bearbejdelse og forståelse af teksterne, samtidigt med, at budskabet formidles på en måde, der ikke går på kompromis med det faglige niveau. Formålet med dette speciale er derfor at undersøge empirisk, hvordan en simplificering af ovennævnte strukturer i engelsksprogede medicinske tekster påvirker bearbejdelse og forståelse for danske fagfolk inden for det medicinske område. Simplificeringsprocessen af de syntaktiske strukturer har vi valgt at benævne tekstoptimering. Det har ført os til følgende hypotese: Højt specialiserede engelske medicinske tekster er nemmere at læse og forstå af danske medicinske eksperter i en tekstoptimeret version end i deres originale, oprindelige form. Vi kombinerer to metoder til at verificere eller måske falsificere ovenstående hypotese, nemlig eyetracking og spørgeskemaer. Eye-tracking gør det muligt at måle læseres øjenbevægelser henover en tekst og derved kan en læsers kognitive indsats måles. På denne måde kan vi se antallet af fikseringer og regressioner, som læseren laver og måle den tid, som læseren bruger på at læse en tekst. Dette gør, at vi kan vurdere, hvordan en læser bearbejder en tekst. Til forsøget anvender vi otte forsøgspersoner, der har dansk som modersmål. De er alle enten lægestuderende eller nyuddannede læger. Vi anvender spørgeskemaer til at opnå viden om forsøgspersonernes sproglige og uddannelsesmæssige baggrund, samt til at undersøge forsøgspersonernes forståelse af teksten og deres vurdering af teksternes sværhedsgrad. Kombinationen af eye-tracking og spørgeskemaer gør det muligt for os at vurdere om de kvantitative data fra optagelser af forsøgspersonernes øjenbevægelser konvergerer med forsøgspersonernes kvalitative svar i spørgeskemaerne. Til forsøget benytter vi to medicinske tekster, dvs. vi anvender to tekster, hvori der ikke er foretaget ændringer og en tekstoptimeret version af hver af disse. I teksterne definerer vi såkaldte areas of interest (AOI’er), der er de ’interesseområder’ i teksten, hvori vi har foretaget ændringer. Som teoretisk grundlag for specialet anvender vi bl.a. teori om fagsprog, kommunikation og øjenbevægelser. Vores mål var at bruge forsøgspersonernes svar i spørgeskemaerne til at understøtte data fra forsøgspersonernes øjenbevægelser. Dette var dog ikke muligt, da svarene ikke gav tilstrækkelig data til en dybdegående analyse af forsøgspersonernes forståelse af teksterne. Derfor valgte vi at fokusere på data fra forsøgspersonernes øjenbevægelser i analysen af effekten af tekstoptimering Resultaterne fra analysen viste, at tekstoptimeringen af de komplekse syntaktiske strukturer havde en positiv effekt på forsøgspersonernes bearbejdelse af teksterne. I AOI’erne i de optimerede versioner så vi en reducering af læsetid samt færre regressioner og fikseringer. Derudover så vi en samlet læsetid, der var lavere for de tekstoptimerede versioner end for de originale tekster. Vi kan derfor konkludere, at tekstoptimeringen har fremmet den kognitive bearbejdelse af teksterne.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages202