Offset Provisions and the Internal Market for Defenve material

Mads Westh jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale vil overordnet set afdække det interdisciplinære problemfelt for, ’hvorledes retstilstanden for brugen af modkøbsklausuler i EU bør konstrueres for at opnå økonomisk efficiens’. Kort fortalt påtvinger modkøbsklausuler aktører, som vinder offentlige kontrakter angående forsvarsmateriel, at opkøbe materiale eller investere i virksomheder placeret indenfor den købende stats territorium, for et beløb tilsvarende en given procentsats af kontraktens værdi (oftest 100 %). Til besvarelsen af ovenstående problemstilling vil dette speciale først og fremmest analysere, hvorledes retstilstanden for modkøbsklausuler i EU traditionelt har været defineret, og hvorledes den er defineret i dag. En ordlydsfortolkning af artikel 346(1)(b) TEUF afslører, at modkøbsklausuler kan undtages EU-retten, såfremt fire kumulative betingelser er opfyldt; klausulerne må kun anvendes vedrørende ’forsvarsmateriel’, de skal være ’nødvendige’ for beskyttelsen af ’væsentlige sikkerhedsinteresser’, og brugen af klausulerne må ’ikke påvirke det private marked negativt’. Analysen af EUDomstolens praksis gennem tiden viser, at denne i dag fortolker artikel 346(1)(b) TEUF langt strengere end den traditionelt har gjort. Hernæst udarbejdes økonomiske analysemodeller, som indledende finder, at EU-Domstolens fortolkningsændring synes økonomisk efficient. En efterfølgende ’spil teoretisk’ model afslører dog straks, at dette resultat ikke holder, når reaktioner fra både medlemsstater og producenter på det indre marked tages i betragtning; fortolkningsændringen affødte et forøget efficienstab på det indre marked for forsvarsmateriel. Specialet anbefaler dog ikke at genetablere den traditionelle fortolkning af artikel 346(1)(b) TEUF, men anbefaler derimod, på baggrund af de udarbejdede efficiensbetragtninger, en ny fortolkningsændring – én, der indfører en ’dynamisk proportionalitetstest’

EducationsMSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages89