The Internal Development of Honduran Human Rights CSOs: An Exploratory Study of the Internal Development of Honduran Civil Society Organisations, Working in the Area of Human Rights, Through Collaborating with Danish Development Organisations

Martin Larsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Et Eksplorativt Studie af den Interne udvikling i Honduranske Menneskerettigheds Civil Samfunds Organisationer Gennem Samarbejde med Danske Udviklingsorganisationer Specialet tager sit udgangspunkt i problemformuleringen: Hvilken indvirkning har samarbejdet med danske udviklingsorganisationer haft for honduranske menneskerettigheds CSOer? Altså, hvordan de honduranske CSOer har udviklet deres organisations interne kapaciteter, efter samarbejdet med danske udviklingsorganisationer. Formålet med specialet er, at bidrage til diskursen om hvordan succesfuld udvikling kan evalueres i udviklingslande. Ideen er at se bort fra de traditionelle evaluerings teknikker der almindeligvis fokuserer på hvordan partnerorganisationer i udviklingslande konkret bidrager til udvikling i deres kontekst, og som oftest bliver målt på opfyldelse af bestemte mål og indikatorer. Således forsøger specialet at undersøge et overset område i samarbejdet mellem honduranske CSOer og danske udviklingsorganisationer; partnerorganisationernes egen interne udvikling. Specialets teoretiske base er institutionel teori, der bl.a. beskriver hvordan organisationer agerer i forskellige kontekster, hvordan organisationers omgivelser påvirker og hvordan organisationer kan påvirke deres egne omgivelser. Denne teoretiske base blev valgt for at kunne analysere hvordan de honduranske CSOer har ageret i løbet af samarbejdet med danske udviklingsorganisationer, hvordan deres omgivelser har påvirket dem og hvordan de har kunnet påvirke deres omgivelser. Specialets metode er baseret på Steinar Kvales semi-strukturerede interviews. Denne metode blev valgt for at kunne indsamle dybdegående data vedrørende de Honduranske CSOers udvikling. Således er specialet empiriske grundlag interviews med tre informanter. Informanterne er repræsentanter for honduranske CSOer eller danske udviklingsorganisationer. Disse interviews, samt de følgende resultater og analyse bliver fremført i en struktureret form ved hjælp af seks parametre, der alle vedrører de honduranske CSOers udvikling af deres organisations kapacitet, der kan relateres til de danske udviklingsorganisationer tekniske bistand: 1. Officiel institutionalisering 2. Fortalervirksomhed 3. Inter-institutionelle links 4. Administrering af personale 5. Administrering af finansielle midler 6. Administrering af projekter. De seks parametre blev alle valgt på baggrund af deres vigtige betydning for Honduranske CSOers udvikling, jævnfør gennemgang af institutionel teori og Danidas målsætninger for samarbejde med CSOer i udviklingslande. Specialet konkluderer, at der har været en betydelig udvikling i de Honduranske CSOers interne kapaciteter efter at have samarbejdet med danske udviklingsorganisationer. Specifikke dele af den interne udvikling har været lettere identificerbare end andre. Ligeledes har specifikke dele af den interne udvikling været lettere identificerbare vedrørende deres direkte relation til samarbejdet med danske udviklingsorganisationer. På baggrund af resultaterne af dette studie, foreslås der flere implikationer for videre udvikling af akademisk og praktisk arbejde. Først og fremmest har institutionel teori været en interessant og brugbar teoretisk base. At se nærmere på organisationers interne udvikling læner sig op af moderne ideer i udviklingsarbejde der vedrører bæredygtighed og lokalt ejerskab. Rammen for analysen af organisationernes udvikling, de seks parametre, synes at være brugbar for evalueringer af lignende typer organisationer, ligesom det endvidere kunne være interessant at kombinere institutionel teori med udviklingsteori i fremtidige studier.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages69