Epstein-Zin-based Equity Valuation: Den Epstein-Zin baserede prisfastsættelsesmodel

Andreas Birkmann Henriksen & Michael Dyhr Sørensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den forbrugsbaserede CAPM-model giver anledning til forholdsvis konservative risikojusteringer i de forventede fremtidige betalingsstr mme, n ar den anvendes til v rdians ttelse af aktier. Dette skyldes, at der er lav variation i aggregeret forbrugsdata, hvilket giver anledning til det velkendte equity premium puzzle, som fortsat er et hovedbrud i den akademiske og nansielle verden. Dette speciale introducerer en ny v rdians ttelsesmodel baseret p a rekursiv nytte speci ceret ved Epstein-Zin pr ferencer. Form alet med dette er at skabe et nyt risikojusteringsled. Dette resulterer i en model, der kombinerer den klassiske CAPM-model og den forbrugsbaserede CAPM-model. Vi bruger moderne asset pricing teori til at udlede et s akaldt valuation index, der fungerer som en prisningsmekanisme i v rdians ttelsesmodellen. Vi har foretaget arlige v rdians ttelser af alle virksomheder, der er noteret p a S&P 500 indekset i perioden fra 1990 til 2008. Dette udm nter sig i en to-dimensionel analyse af tre v rdians ttelsesmodeller; Epstein-Zin, CCAPM og CAPM. Den f rste dimension antager, at markedet er e cient og m aler modellernes evne til at forudsige de observerede priser i markedet. Modellerne sammenlignes indbyrdes baseret p a et performance m al, median absolute valuation error (MAVE). F rst efter en kalibrering ses der en forskel mellem de forbrugsbaserede modeller, hvor Epstein-Zin klarer sig bedst. Begge modeller klarer sig v sentligt bedre end den traditionelle CAPM-model b ade f r og efter kalibrering. Den anden dimension tager afs t i fundamental-perspektivet, der har til form al at estimere den fundamentale virksomhedsv rdi med henblik p a at udfordre markedsv rdien samt identi cere billige og dyre aktier. I perioden fra 1997 til 2007 danner vi portef ljer, der er baseret p a procentvise prisningsfejl, som bruges som et m al for, hvor meget markedsv rdien afviger fra den fundamentale v rdi. Den bagvedliggende tanke er, at markedsv rdien vil konvergere mod den fundamentale v rdi over tid. En tidsserieanalyse af out-of-sample merafkast viser, at en investeringsstrategi baseret p a v rdians ttelserne fra Epstein-Zin-modellen genererede et arligt gennemsnitligt afkast p a 3.29%. Til sammenligning genererede CCAPM 3.21% mens CAPM gav et negativt afkast.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages127