A Comparative Study of Equity Valuation Frameworks: An Empirical Comparison of Valuation Accuracy and Predictive Capabilities of two Consumption CAPM-Based Valuation Frameworks and a Standard CAPM-Based Valuation Framework on the Norwegian Stock Market

Espen Hundsnes Grøvlen & Kristian Laurans Hoem

Student thesis: Master thesis

Abstract

Avhandlingen er et sammenlignende studie av empirisk anvedelighet av tre verdiansettelsesrammeverk p˚a det norske aksjemarkedet i perioden 1996 til 2016. Hensikten med studiet er ˚a undersøke hvorvidt noen av verdiansettelsesrammeverkene er beviselig bedre enn de resterende. Et av disse verdiansettelsesrammeverkene er CAPM, og de to gjenværende er varianter av Konsumbasert CAPM. Forkjellen p˚a rammeverkene er at mens den CAPMbaserte modellen foretar risikojusteringen gjennom en forrentende egenkapitalskostnad i nevneren, foreg˚ar risikojusteringen i de konsumbaserte modellene i telleren gjennom en estimert kovarians mellom residualinntekt og modellenes respektive verdiansettelsesindekser. Analysen innebærer ˚a teste den empiriske anvendeligheten p˚a tre omr˚ader. Det første omr˚adet er verdiansettelsesnøyaktighet, hvor det m˚ales i hvilken grad estimerte kurser avviker fra de observerte. Det andre og tredje omr˚adet omhandler prediktive evner p˚a to forskjellige niv˚aer. Det første niv˚aet tester modellenes evner til ˚a forutse fremtidige aksjekursbevegelser over ett til fem ˚ar etter verdiansettelsen. Dette gjøres ved ˚a skape retrospektive kjøp- og selg-porteføljer basert p˚a modellenes vurderinger om hvorvidt selskapene er under- eller overvurdert p˚a aksjemarkedet. Det andre niv˚aet er en komparativ statistisk test, hvor det undersøkes om noen av verdiansettelsesrammeverkene er relativt bedre til ˚a forutse kortsiktige aksjekursbevegelser med statistisk signifikans. Avhandlingen konkluderer med at det ikke kan fremlegges entydige og sterke bevis p˚a at noen av verdiansettelsesrammeverkene gir bedre resultater i form av empirisk anvendelighet p˚a de tre overnevnte omr˚adene. Dette følger av at resultatene er ekstremt like p˚a tvers av rammeverk, og at de resulterende forskjellene p˚a henholdsvis verdiansettelsesnøyaktighet og prediktive evner er for sm˚a til ˚a kunne produsere overbevisende argumenter.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages141
SupervisorsSøren Plesner