Performance Management: Sammenhængen mellem motivation og performance

Maria Ramussen & Nynne Helms

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave handler om, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem motivation og performance, som er de to aspekter, der tilsammen udgør Performance Management. Som ledelsesdisciplin er Performance Management blevet kritiseret for i høj grad at fokusere på måling og kontrol på vejen til at skabe resultater for en organisation, idet den stort set negligerer den enkelte medarbejders behov for udvikling, motivation og autonomi. Problemstillingen er aktuel i vores case-virksomhed Nordea, hvor opnåelse af tilfredsstillende finansielle resultater, fokus på omkostninger og afkast overskygger de aktiviteter, der omhandler om motivation i dagligdagen. Ledelsens ønske om bedre balance mellem de to aspekter, i kombination med vores interesse for emnet, danner grundlag for besvarelsen af spørgsmålet, der er vores problemformulering: Hvordan kan man skabe sammenhæng mellem performance management-systemets to aspekter; motivation og målsætninger således at det har en positiv effekt på organisationens totale performance? I første del af analysen er der fokus på motivation. Motivation defineres ud fra teorier som blandet andres Herzbergs to-faktor-teori, og det teoretiske udgangspunkt vil være grundlaget for begrebet i resten af opgaven. Herefter arbejdes der videre med motivationsbegrebet i konteksten: hvorfor motiveres medarbejdere i en organisation. Det teoretiske fundament for denne del er Peter Holdt Christensens fem antagelser om, hvad der påvirker menneskers adfærd, som netop er grundlaget for arbejdet med motivation i organisationer. De fem typer adfærd bygger på forskellige motivationsteorier fra forskellige tidsperioder, og disse teorier vil blive inddraget og sat i relation til vores indsamlede empiri. Dernæst arbejder analysen sig over mod, hvordan denne viden om motivation kan være med til at skabe bedre sammenhæng i Performance Management. Her er udgangspunktet Nordeas egne tanker om, hvad en performancemodel skal indeholde, og målet er, at disse tanker belyses teoretisk ved hjælp af Hackman og Oldhams jobkarakteristikamodel, hvis grundtanke er, at ændringer i arbejdsorganiseringen, således at den passer bedre til den enkelte medarbejder, kan løse en organisations problemer med manglende performance og effektivitet I et forsøg på at skabe bedre forståelse for sammenhængen mellem motivation og performance, udvider vi Nordeas tanker om en performancemodel ved - ud over at gøre den mere teorietisk - også at inkorporere motivation og kultur som vigtige elementer for skabelse af sammenhæng. Sidste del af analysen vil dreje fokus over på, hvordan en organisation via ledelse kan påvirke motivation og 2 performance og derved være med til at skabe sammenhæng mellem de to. Her inddrages to forskellige syn på ledelse i form af henholdsvis leadership og managementteorierne, og vi argumenterer her for, at de to begreber ikke kan adskilles, hvis der skal skabes en sammenhæng mellem motivation og performance. Konklusion viser, at motivation er et komplekst begreb, som er afhængig af individets personlighed og som kan påvirkes ved anvendelse af de forskellige teorier om menneskets natur. En mere effektiv Performance Management kan altså skabes ved, at en organisation formår at udforme arbejdsopgaverne således, at flere og forskellige adfærdsmønstre kan sættes i spil, afhængig af hvad den enkelte medarbejder motiveres af, og på en sådan måde at motivation hele tiden er en faktor i hverdagen. Elementer som feedback, kompetenceudvikling, decentralisering af beslutningsprocesser, uddelegering af ansvar for større autonomi og mere tillid end kontrol øger motivationen og skaber derved en sammenhæng mellem det indre og ydre aspekt af Performance Management-systemet. En yderligere nuancering af muligheden for at skabe sammenhæng mellem de to aspekter tydeliggøres i vores udvidelse af Nordeas eksisterende tanker om en performancemodel. Udvidelsen består i, at vi tilføjer motivation og kultur som elementer således, at deres betydning for performance bliver tydeliggjort Problemstillingen også skal ses i lyset af, at der kan findes modstridende interesser mellem den strategiske overordnede ledelse og den mere operationelle ledelse, som til daglig har med produktionen at gøre. Den strategiske ledelse fokuserer naturligt nok mere på nøgletal og afkast, og det vil afspejles i den strategi, som den operationelle leder bliver bedt om at følge. Grundtanken bag vores udvidelse af Nordeas Performance-model er at koble teori og praksis sammen i en praktisk anvendelig model, som tydeliggør hvilke elementer, der skal tages højde for, hvis man vil øge performance og effektivitet i en organisation. Hvis tankerne om vores performance-model skal kunne bruges som et praktisk og funktionelt arbejdsredskab i en organisations dagligdag, kræver det en del videreudvikling og tilpasning til den pågældende organisation.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2015
Number of pages80