Teamorganisering på Niels Brock, Julius Thomsens Plads

Heidi Thornsvad

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Som konsekvens af gymnasiereformen i 2005, hvor etablering af lærerteams blev et obligatorisk krav i bekendtgørelsen, indførte man på Niels Brock på Julius Thomsens Plads tre lærerteams med 16-17 medlemmer per team. Teamene blev organiseret omkring de fire studieretninger således, at der er et team om to studieretninger, mens de to andre teams har en studieretning hver. Formålet med denne organisering var at sikre et fokus på profilering af studieretningerne og et flerfagligt samarbejde mellem fagene. Efter et møde med rektor Peter Vestergaard blev det dog tydeligt, at der er en del problemer med teamorganiseringen på Julius Thomsens Plads, da det flerfaglige samarbejde langt fra fungerer optimalt, og ejerskabet ikke centraliseres om de enkelte klasser og årgange, ligesom der ikke er et tæt samarbejde mellem alle teammedlemmerne, hvilket hæmmer teamsamarbejdet og begrænser vidensdelingen. Herudover giver virksomhedens APV undersøgelse en klar indikation af, at der kan være et problem med lærernes motivation. På baggrund heraf er der lavet en analyse af vidensdelingen og motivationen blandt medarbejderne, samt hvilke problemer der er med den nuværende teamorganisering. Analysen omkring vidensdelingen har ledt frem til en forståelse af, at der er nogle barrierer herunder, at det for nye medarbejdere er svært at få adgang til viden, da de selv skal opsøge den, at der er en begrænsning i tid og ressourcer til at dele viden, og at det eneste formelle forum til vidensdeling er teammøder, som foregår hver anden måned. Det er endvidere blevet belyst, at en del viden er afgrænset til specifikke grupper, og der kan være en vis uvilje mod at dele eller modtage viden. Barriererne har en negativ indflydelse på teamsamarbejdet, da forudsætningen for at etablere et flerfagligt samarbejde er viden og indsigt i andres fag. Analysen har endvidere ledt frem til en forståelse af, at der i forhold til motivationen er nogle forhold, som kan have en negativ indvirkning på medarbejdernes intentioner og handlinger herunder, at der er en begrænsning i den løbende anerkendelse, og den anerkendelse, som medarbejderne modtager, når de udfører et godt stykke arbejde. Der ser endvidere ud til at være en begrænsning i graden af autonomi, udviklingsmuligheder og den feedback medarbejderne modtager, når de udfører et godt stykke arbejde, og ligesom ved begrænsningerne i forhold til anerkendelse kan dette have en negativ indvirkning på medarbejderens intentioner og handlinger, og betyde, at organisationen ikke oplever den adfærdsændring, som er nødvendig, når medarbejderne skal arbejde i teams. Det blev endvidere belyst, at der er nogle uoverensstemmelser mellem de tildelte opgaver og de subjektive rolleopfattelser, ligesom medarbejderne ikke altid har de rette evner, viden og færdigheder til at løse de stillede opgaver, hvilket forhindrer en adfærdsændring mod organisationens mål. I analysen af den nuværende teamorganisering er det kommet frem, at der ikke ser ud til at være et samarbejde, når det kommer til det flerfaglige og specifikke omkring klasserne, og samarbejdet dermed er afgrænset til at omhandle specifikke projekter, og det mere overordnede, såsom profilering af studieretningerne. Dette ser ud til at hænge sammen med, at teammøderne styres af ledelsen og handler om det mere overordnede og strategiske, hvor der ikke bliver tid til det flerfaglige og specifikke omkring klasserne, og de opgaver, som lærerne anser som vigtige, løses dermed ikke i teamet. Analysen har endvidere ledt frem til en forståelse af, at der ikke er en klar rolleafklaring, og det ikke virker klart for medarbejderne, hvad formålet er med teamene, og hvordan de skal samarbejde. Det er også kommet frem, at en del af de adspurgte respondenter ikke ser teamene som egentlige teams, hvorfor de i høj grad stadigvæk arbejder selvstændigt, på samme måde, som før teamorganiseringen trådte i kraft. Hvis man ser på organisationens belønningsstruktur er denne også møntet på enkeltpræstationer, hvilket ikke fordrer til samarbejde, med derimod konkurrence mellem enkeltindivider. I analysen er det endvidere blevet belyst, at der kan være en vis modstand mod teamsamarbejdet, og medarbejderne ikke blander sig i hinandens fag, og dermed har en begrænset indsigt i hinandens fagområder, hvilket hæmmer mulighederne for et flerfagligt samarbejde. Analyserne omkring vidensdeling, motivation og den nuværende teamorganisering har ledt frem til nogle handlingsmuligheder, hvor der etableres mindre og mere selvkørende teams, så ejerskabet kommer ned omkring klasserne og årgangene, og der dermed etableres et tættere samarbejde, hvilket også kan bidrage til, at graden af autonomi og udviklingsmulighederne øges. Analyserne har endvidere ledt frem til nogle handlingsmuligheder i forhold til at sikre en bedre rolleafklaring, så rollekonflikter undgås, ligesom analyserne har givet en forståelse for, at teamene skal hjælpes igennem en proces, så de kan blive velfungerende teams, hvilket kræver, at ledelsen har forståelse for processen og de problemer, som kan opstå undervejs. Analysen har også ledt frem til nogle handlingsmuligheder i forhold til at ændre belønningsstrukturen og målsætningen, så det bliver på teamniveau, og der dermed fordres til samarbejde i modsætning til konkurrence mellem medarbejderne, som ser ud til at være den nuværende situation.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages79