Metaphor and interpretation: The conceptual metaphor theory as an applied interpretation strategy

Tine C. Palsby

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det antages, at der på området for oversættelse og tolkning mangler strategier til oversættelse af metaforer. I denne afhandling afprøves det, i hvor stor udstrækning den kognitive metaforteori, (the theory of conceptual metaphors), som udviklet af kognitiv lingvist George Lakoff og filosof Mark Johnson, kan anvendes som oversættelses- og tolkningsstrategi. Der spørges således i Problemformuleringen: I hvor stor udstrækning kan den kognitive metaforteori anvendes, når der skal tolkes retoriske og andre lingvistiske metaforer, og kan strategien forbedre arbejdsmetoderne for professionelle tolke i en simultantolkningssituation? Det antages, at dansk og engelsk har mange kognitive metaforer tilfælles, og at disse er universelle. Det er derfor muligt at tolkene bruger teorien ubevidst hvilket, i så fald, vil fremme en bevidstgørelse. Det antages yderligere, at en bevidstgørelse af teorien kan afhjælpe tendensen til at anvende strategier hvor metaforen enten udelukkes eller oversættes direkte (transcoding). Tolke-strategien (CMIS – conceptual metaphor interpretation strategy) er baseret på det taksonomiske forhold mellem kognitive metaforer og deres lingvistiske udtryk, samt i antagelsen at lingvistiske kategorier udviser prototypetræk, og at nye lingvistiske metaforer kategoriseres i de allerede eksisterende kategorier. I forsøget tolkes en forsøgstekst af to testgrupper. En gruppe der modtager et oplæg om kognitiv metaforteori forud for testen, og en kontrolgruppe som tolker med de almindelige forudsætninger for tolke og tolkestuderende. Forsøgspersonerne er enten professionelle tolke eller studerende på kandidatniveau. Teksten der tolkes er en tale som Barack Obama holdt i Berlin forud for det amerikanske præsidentvalg i 2008. Da taler har fælles træk, fx retoriske metaforer, tvinges forsøgspersonerne til at forholde sig til disse og tolke dem til dansk. Udeladelse af de retoriske metaforer anses som en løsning der i høj grad modarbejder formidlingen af budskabet. Forsøget viser at testpersonerne i løbet af tolv versioner af den samme retoriske metafor, til at begynde med, fortrinsvis benytter sig af transcoding, dvs. direkte oversættelser, men i de senere versioner vælger idiomatiske løsninger. På baggrund af tekstanalysen af forsøgsteksten foretrækkes løsninger der overfører det mentale billede. Personifikationer undersøges også, og der konstateres en væsentlig forskel i graden hvormed man personificerer landene USA og Danmark. Udover denne forskel deles de fleste andre kognitive metaforer der ligger til grund for personifikationer. Der ses en tendens til at producere flere idiomatiske løsninger her, dette skyldes muligvis den tætte forbindelse som personifikationer kan siges at have til den menneskelige krop. I den kvalitative analyse antydes det at mindst en af forsøgspersonerne anvender metoden. Der er tendens til at de forsøgspersoner som har produceret idiomatiske løsninger holder fast i dem, og de forsøgspersoner som ikke har fundet idiomatiske løsninger bliver ved med at søge. Forsøget viser også, at oplægsgruppen har flest funktionelle løsninger, de har en del flere transcodings, og de er hurtigst til at finde funktionelle løsninger når data vurderes kvantitativt over tid. Det vurderes, at denne mindre forskel på grupperne kan være et tegn på at oplægsgruppen bruger CMIS. Dette er dog forholdsvist usikkert, og det anbefales derfor, at der fx udføres studier over længere tid, hvor effekten af undervisning af CMIS kombineret med brugen af CMIS i tolkning undersøges.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages108