Trust, Vulnerability, Finding Hidden Resources - New Leadership Competences? A Study of Based on Leadership in Work Integration Social Enterprises.

Teresa Djurhuus

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling forsøger at give et bud på hvilke ledelseskompetencer der er betydningsfulde i relation til lederskab i de socialøkonomiske virksomheder, der har til formål at integrere marginaliserede grupper af befolkningen. Problemformuleringen lyder således: ”Hvilke ledelseskompetencer er betydningsfulde i relation til lederskab i arbejdsmarkedsrelaterede socialøkonomiske virksomheder?” Det sociale problem der er identificeret og som danner udgangspunkt for undersøgelsen drejer sig om, at gruppen af mennesker på overførselsindkomster i det danske samfund vokser og at der dermed er brug for innovative løsninger for at ændre den negative spiral af forøgede samfundsmæssige udgifter. En løsning på dette problem kunne være de socialøkonomiske virksomheder, som opererer med både en økonomisk og en social målsætning. Der fokuseres særlig på de socialøkonomiske virksomheder, der har til hensigt at inkludere marginaliserede mennesker i et arbejdsforhold, hvad enten det er på normale arbejdsmarkedsvilkår eller som en del af et aktiveringsforløb. For mange sådanne virksomheders vedkommende er det lykkedes at gøre brug af menneskelige ressourcer som ellers er blevet betragtede som handikap – de såkaldt skjulte ressourcer. Et godt eksempel på dette er den socialøkonomiske virksomhed er ”Specialisterne”, som engagerer mennesker med autisme. Afhandlingen er bygget op med henblik på at præsentere nogle betydningsfulde lederkompetencer som er fremkommet ved en kombination af tre undersøgelsesområder: 1. organisation og struktur i socialøkonomiske virksomheder generelt og specifikt i arbejdsmarkedsintegrerende socialøkonomiske virksomheder, 2. teoretisk materiale omkring ledelsesteori, med fokus på tillidsbaseret ledelse og, 3. et case-study af to socialøkonomiske virksomheder, Råd&Dåd i Brovst og Le Mat B&B i Göteborg, som er foretaget med hovedvægten på kvalitative interviews med de to ledere af virksomhederne. Formålet med afhandlingen er at finde og beskrive ledelseskompetencer der er betydningsfulde i relation til at optimere ledelsespotentialet i socialøkonomiske virksomheder. Dette gøres ved at undersøge dels: 1. Hvordan er vilkår og struktur for disse arbejdsintegrerende socialøkonomiske virksomheder (på engelsk forkortet til WISEs) 2. Hvilke betydningsfulde ledelseskompetencer kan påvises med udgangspunkt i de teoretiske materiale vedrørende tillidsbaseret ledelses i kombination og de fund der er gjort omkring ledelseskompetencer i forbindelse med det empiriske materiale? Afhandlingen forsøger at kombinere flere undersøgelsesområder og på denne måde opnå ny viden. Den metodiske tilgang er baseret på hermeneutikken. Undersøgelsesresultaterne bliver ført sammen i en konstruktion, som giver en forståelse af hvilke ledelseskompetencer der er betydningsfulde for lederskabet i en socialøkonomisk virksomhed. Konstruktionen har sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme. I konklusionen sammenfattes svaret på problemformuleringsspørgsmålet ved at pege på 4 specifikke ledelseskompetencer: Kompetencer der drejer sig om til at lede med tillid, om at være i stand til at balancere mellem tillid og kontrol, om at kunne udvise sårbarhed i relationen til medarbejderne , samt evnen til at kunne identificere og udnytte marginaliserede menneskers skjulte ressourcer til gavn for dem selv, virksomheden og samfundet.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages115