The subprime credit crisis

Senol Yildirim & Mytalip Kasami

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling indeholder en analyse af Subprime Kredit Krisen (SKK) på et makro såvel som på et mikro niveau. Ydermere, finder læseren en analyse af den Amerikanske Centralbanks - Federal Reserves (Fed) - rolle og indgriben i den finansielle krise i henhold til dens kontinuerlige forsøg på at forhindre en såkaldt ”Debt Deflation” cyklus – og dermed en depression fra at forekomme. Minsky-Kindleberger modellen danner det teoretiske fundament for analysen på makro niveauet. Analysen viser at finansiel innovation er den udløsende faktor bag SKK og det er samspillet af væsentlige faktorer, bl.a. det lave rentenivuea og boligboblen, der udgjorde hændelserne op til krisens udbrud. Subprime långiveres og låntageres adfærd samt deres rolle I SKK bliver analyseret dybere i mikro niveauet ved hjælp af relevant teori, herunder ”Bubble Psychology” af Werner De Bondt (2003). Långiverne har i forbindelse med SKK til dels handlet kulpøst i deres søgen efter profit. Ydermere kan deres adfærd karakteriseres for irrational i forbindelse med deres forventninger til huspriserne og rationel i henhold til låntagernes irrationalitet, finansielle analfabetisme og høje efterspørgsel efter subprimelån. Låntagernes irrationalitet bygger ligeledes på deres forventninger til huspriserne, deres antagelse om at spekulere uden at lide tab samt deres fokus på de månedlige ydelser fremfor i højere grad at basere deres valg af lån på renteniveauet og lånets totale omkostninger. Det medførte at långiverne designede de såkaldte rentetilpasningslån med indledende lave renter som efter en periode på typisk to til tre år blev sat op til et betydeligt højere niveau. Det viste sig naturligvis at låntagerne ikke var i stand til at betale de høje renter og da boligboblen sprang var denne model ikke længere holdbar. En analyse af Fed er foretaget på baggrund af de aktioner som centralbanken har anvendt i bestræbelserne på at dæmme op for krisen og forhindre en foværrelse af den generelle økonomiske situation. Disse responser er så blevet brugt som udgangspunkt til en diskussion af brugen af de tre teorier som blandt andet er gengivet af Michael Bordo (1990). Overordnet har responserne båret præg af at Fed har vist en høj grad af eftergivenhed i definition af sikkerhed på låneudstedelser. Samtidig er insolvente såvel som ilikvide blevet hjulpet, hvilket peger i retning af at Fed i øjeblikket udelukkende fokuserer på de finansielle markeders stabilitet på bekostning af risikoen for fremtidig systemisk risiko.

EducationsMSc in Finance and Strategic Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages118