Virksomhedsomdannelse: Skattefri eller skattepligtig?

Maria Hornbæk Christensen & Frederik Koldby Larsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Personligejet virksomheder er klart i overtal når man ser på fordelingen af virksomhedsformerne i Danmark. Iværksættere har ofte deres fokus på driften af virksomheden og ikke hvordan det præcis bliver administreret. Det er nemmere at etablere en personligejet virksomhed fremfor at stifte et selskab grundet de lovpligtige dokumenter såsom vedtægter og stiftelsesdokument. Der er en række fordele ved både at starte som personligejet virksomhed og selskab. Det ses ofte at nyetablerede virksomheder giver underskud de første par år. Er man startet som personligejet virksomhed har man mulighed for at fratrække dette underskud i sin personlig indkomst, og man kan derved modregne den i anden indkomst eller en eventuel ægtefælles indkomst. For selskaber kan et underskud anvendes på to forskellige måder. Enten kan underskuddet fremføres og modregnes i et fremtidigt positiv resultat eller er det muligt at anvende skattekreditordningen, hvis der er tale om forsknings- eller udviklingsomkostninger. Skattekreditordningen giver både selskaber og personligejet virksomheder mulighed for at få udbetalt skatten af et skattemæssigt underskud. På den måde skabes der likviditet i den tidlige fase af virksomhedens liv. Dog ses det meget sjældent at personligejet virksomheder anvender skattekreditordningen, da det ofte vil medføre, at underskuddet udnyttes til en lavere skatteværdi, end hvis det fremføres. Det ses i flere tilfælde at de personligejede virksomheder bliver omdannet til selskaber, efter at virksomheden har eksisteret i en kortere eller længere periode. Grundene til at en omdannelse sker kan være mange og vil ofte være individuelle for den enkelte omdannelse. Der kan blandt andet være tale om; Forventet størrelse på virksomhed, påtaget risiko herunder hæftelse, administrative krav, fremtidigt salg, forventning fra omverdenen grundet branche og lignende forhold. Når man tager beslutningen om at omdanne sin personligejet virksomhed til et selskab kan det ske på to måder; skattepligtig og skattefri. Begge metoder er omfangsrige og der stilles derfor en lang række krav før, at den personligejet virksomhed kan omdannes til et selskab. Den skattepligtige metode medfører beskatning her og nu, hvorfor den kan kræve stor likviditet. At kalde det en skattefri virksomhedsomdannelse kan være misvisende, da der reelt set er tale om en skatteudskydende metode. Denne kræver derfor ikke stor likviditet lige nu, men først ude i fremtiden. Virksomhedsomdannelse Maria Hornbæk Copenhagen Business School – Afgangsprojekt HD(R) Frederik Larsen Side 6 af 96 Der vil i denne opgave blive taget udgangspunkt i en fiktiv case, hvor den personligejet virksomhed All4You I/S, ønsker omdannelse til et selskab. Virksomhedens ejere har i hele virksomhedens levetid anvendt VSO, men man har nu vurderet at virksomheden har nået en størrelse, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at drive den som selskab. Denne vurdering har ejerne foretaget på baggrund af de øgede risici, der er ved det voksende aktivitetsniveau og omfang. Ejerne er først blevet opmærksom på muligheden for at foretage virksomhedsomdannelse efter balancedagen.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages97
SupervisorsSøren Bech