The role of English language skills in relation to the integration of Mexican immigrants in the US

Rikke Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling behandler det engelske sprogs betydning i forbindelse med integrationen af mexicanske immigranter i USA og undersøger, om sproget er af afgørende betydning for den kulturelle, økonomiske og samfundsborgerlige integration af denne immigrantgruppe. Afhandlingen vil dog overvejende fokusere på den kulturelle integration, nærmere betegnet sproglig assimilation. Denne tilgang begrundes med, at kulturel integration er en forudsætning for, hvorvidt dybere integrering kan finde sted. I forsøget på at behandle integrationsproblematikken i USA, vil afhandlingen tage udgangspunkt i de tilsyneladende modsætningsfyldte integrationsparadigmer, assimilatio n og transnationalisme og de to politiske ideologier nativisme og multikulturalisme, der tilsammen former landets historiske og nutidige tilgang til immigranter og integration. For at afdække denne vinkel vil afhandlingen tage udgangspunkt i den amerikanske immigrations- og integrationshistorie og derefter tage afsæt i de omstændigheder, hvormed mexicanske immigranter bliver integr eret i det amerikanske samfund. Den ovennævnte fremgangsmåde har den fordel, at afhandlingen dermed kan be- eller afkræfte vigtigheden af engelsk kundskaber i forbindelse med integration. Ydermere problematiserer ovennævnte fremgangsmåde den nuværende tilgang til integration, hvor det forventes, at immigranterne hurtigt assimilerer ind i det amerikanske samfund, hvilket indebærer, at immigranterne helt efterlader deres kulturelle baggrund. Derudover forsøger afhandlingen at illustrere, at de føromtalte paradigmer og ideologier ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men at der i stedet opstår et komplekst forhold mellem disse, som resulterer i, at modsætninger mødes og supplerer hinanden. Historiske set, har USA altid været ambivalent i forhold til fremmedsprog. Den mere restriktive tilgang til sproglig integration blev indført efter ”the Great Migration Wave” (1880-1924), der er karakteriseret ved, en stigende og konstant tilstrømning af immigrantgrupper, der kulturelt set afveg fra den gængse amerikanske befolkning. Som en reaktion mod denne sproglige mangfoldighed, opstod en politisk modpol, som i afhandlingen er kategoriseret som nativisme. Denne politiske holdning har siden 1980’erne og frem til i dag fået nyt fodfæste i det amerikanske samfund. Dette årti blev også starten på en ny immigrationsbølge, som overvejende var af latinamerikansk og asiatisk afstamning. Dog kommer størstedelen af disse immigranter fra nabolandet Mexico. Dette har ført til en stigende bekymring for opretholdelsen af de amerikanske værdier såsom det engelske sprog, hvilket især begrundes med, at mexicanerne til trods for at have opholdt sig i landet i længere tid stadig ligger i bunden, når det kommer til integration – og især sproglig assimilation. Kritikere forklarer dette med, at mexicanerne bevarer det spanske sprog og dermed bliver tosproglige. Mexicanernes langsomme sproglige assimilation adskiller sig fra andre immigrantgrupper, som i hurtigere og højere grad opnår engelske sprogfærdigheder. Set i lyset af den amerikanske integrationshistorie samt afhandlingens analyseafsnit understreges vigtigheden af det engelske sprog i integrationsprocessen. Dog påpeges det, at assimilation alene ikke fremmer integrationen men nærmere resulterer i en modvillighed mod tilegnelsen af de amerikanske værdier og dermed det engelske sprog.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages136