Un estudio didáctico comparativo, en la teoría y en la práctica, entre Dinamarca y España

Tina María Blomkvist

Student thesis: Master thesis

Abstract

Uddannelse er et af de vigtigste fundamenter i vores samfund. Derfor er det også afgørende for udviklingen af samfundet, hvordan vi takler det at uddanne de kommende generationer. Det er i sidste ende disse generationer, der har ansvar for at forme og videreudvikle det nuværende samfund. Derfor bliver den viden og de kundskaber, de besidder, essentielle i forhold til på sigt at kunne træffe faste og gode beslutninger. Det ansvar, som ligger på lærernes skuldre, er yderst vigtigt. Det burde derfor være en fælles interesse at støtte, lette og hjælpe til med opgaven om at uddanne de kommende generationer. Det er nemlig vores fælles mål at hjælpe eleverne på rette vej for at opnå de bedst mulige resultater. Formålet med indeværende speciale er, at finde ud af hvilke forskelle og ligheder, der findes mellem de didaktiske modeller, der anvendes i skolen, i henholdsvis Danmark og Spanien. Med udgangspunkt i teorier om didaktik og uddannelse er det undersøgt, hvorvidt lovgivningen omkring folkeskolens formål stemmer overens med lærernes mening, samt hvordan undervisningen fungerer i praksis. Fælles for de anvendte teorier er, at de vægter lærerens og elevernes roller, de sociale og kulturelle omgivelser, aktiviteternes type samt evalueringen af eleverne som de vigtigste faktorer i forhold til at opnå optimal undervisning og optimale resultater fra elevernes side. Resultaterne fra Danmark og Spanien viste hele undersøgelsen igennem at have flere forskelle end ligheder. For det danske uddannelsessystem gør det sig gældende, at det er meget fleksibelt. Hermed forstået at det er muligt at tilpasse undervisningen, i forhold til de sociale og kulturelle ændringer samfundet kræver og i forhold til elevernes forventninger, interesser og ideer. Eleven har den centrale rolle i klasselokalet, og der tages stort hensyn til den individuelles behov. Lærernes rolle er essentiel både i og uden for klasselokalet. I det danske uddannelsessystem er det lærerens rolle at planlægge, strukturere og ændre, hvis nødvendigt, den årsplan, som deres elever skal følge. Når der tales evaluering, er det ikke underligt, at der tages højde for både akademiske resultater og individuel samt personlig udvikling, qua tilpasningen over for den enkelte elev. Det spanske uddannelsessystem er i kontrast præget af lærerens centrale rolle i klasselokalet. Læreren karakteriseres som autoritær til trods for manglende indflydelse på elevernes årsplan. Dette skyldes, at det er regeringen, der fastsætter hele årsplanen inklusiv emner, indhold, metoder og aktiviteter. Det vil sige, at lærerens arbejde reduceres til at formidle viden og kontrollere forståelsen af denne viden. Grundet manglende fleksibilitet og manglende indflydelse fra eleverne er det ikke mærkeligt, at evalueringen kun inkluderer akademiske resultater, da der ikke er mulighed for at prioritere den enkelte elevs behov. Resultaterne af undersøgelsen i Danmark viser, at lovgivningen, lærernes mening samt den reelle undervisning stemmer overens, og at der på denne baggrund er god sammenhæng mellem teori og praksis. Endeligt kan det konkluderes, at Danmark karakteriseres ved læringsorienteret didaktik og konstruktivistisk didaktik. Didaktikker, der lægger vægt på elevens personlige udvikling, påvirkninger af samfundets ændringer samt undervisningens metoder. Resultaterne fra Spanien viser, at lovgivningen, lærernes mening samt den reelle undervisning ikke stemmer overens, og at der dermed ikke er sammenhæng mellem teori og praksis. Slutteligt kan det konkluderes, at Spanien karakteriseres ved en dannelsesorienteret didaktik, der lægger stor vægt på indholdet, og hvor læreren har den centrale rolle.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages102