KMD A/S: Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse

Martin Chresten Aage

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at estimere markedsværdien af den unoterede IT virksomhed, KMD A/S på koncernniveau i 2012. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse, som suppleres med en budgettering af omsætningen på forretningsenhedsniveau. Beregning af de gennemsnitlige kapitalomkostninger, herunder target kapitalstruktur og Beta, tager udgangspunkt i en peer gruppe analyse af internationale konkurrerende virksomheder SAP, Unit4 og Sage Group. Resultaterne heraf anvendes i den kapitalbaserede værdiansættel-sesmodel DCF. Den strategiske analyse illustrerer, at KMD besidder mange konkurrencefordele og interne strategiske kom-petencer heriblandt: Markedsledende offentlig IT leverandør i Danmark, stort teknologisk know-how og stabil kundebase, en professionel bestyrelse og direktionsgruppe samt et solidt strategisk fundament. Disse er styr-ker, som er kritiske konkurrencefordele på et dansk IT marked, præget af en stigende rivalisering i den dan-ske IT branche med fokus på prisdifferentiering, samt en forventning om øget centralisering i den offentlige sektor og konkurrenceudsættelse på KMD’ monopolløsninger. Disse udfordringer bringer KMD’ stærke mar-kedsposition i fare, og påkræver øget investeringer i tilkøb, udvikling af nye markeder og løsninger til at stimulere fremtidige pengestrømme også internationalt. Regnskabsanalysen viser at KMD i perioden 2009-2011 har øget rentabiliteten markant. Især perioden fra 2009 til 2010 er bemærkelsesværdig, med en stigning i ROIC på 160%, til 39%, og er primær bidragsyder til en stigning i ROE til 49% i 2010 fra 26% i 2009. Trenden tilskrives en ændring i regnskabspraksis, samt et fokus på en konkurrencedygtig omkostningsstruktur, som medførte en fordobling af NOPAT i 2010 ift. 2009 niveauet. På trods af en omsætningsvækst i 2011 på 8,2% blev udviklingen i 2011 dog bremset af opkøbet af Rambøll Informatik i juli, som udgjorde 1,9% af omsætningsstigningen. Købet medførte at personaleom-kostninger i 2011 steg med 4% fra 2010 til 2011, samt at andre eksterne omkostninger steg 10% som funkti-on af de mange engangsposter, hvilket dermed slog igennem på OG som steg til 8% fra 7% i 2011. I hele analyseperioden har FGEAR været faldende til 0,01 i 2011 fra 0,91 i 2009. Dette skyldes en ændret kapi-talstruktur, som følge af et voldsomt fald i den nettorentebærende gæld på 83% ift. 2009 tallene, imens egenkapitalen i samme periode er vokset med 67%, og begrænser udviklingen i ROE til at overstige ROIC. Udviklingen i disse finansielle value drivere har dannet basis for budgetteringen og værdiansættelsen i DCF-modellen, som med udgangspunkt i en estimeret WACC på 9,15% værdiansætter markedsværdien af egen-kapitalen 14. maj 2012 i et basis scenarie til kr. 6.035,1millioner, set i forhold til et worst case estimat på kr. 1.556,2 millioner og et best case estimat på kr. 9.270,8 millioner Værdiansættelsen i basis scenariet viser tydeligt en positiv udvikling i værdien af KMD, set i forhold til købs-prisen i december 2008 på to milliarder kroner.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2012
Number of pages130