Enforcing Copyright: Terminology & Translation

Morten Nicky Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Indledningsvist introduceres motivationen for opgaven, som bygger på en nysgerrighed omkring den rivende udvikling, som immaterialretten og især dens håndhævelse gennemgår. Derefter afgrænses opgaven til at omhandle håndhævelsen af ophavsretten i Danmark og England. Dette inkluderer altså ikke en præsentation af hvad der udgør ophavsretten, men kun hvordan ophavsretten håndhæves. Begrænsningen fører til en problemformulering, som fastsætter tre undersøgelsesemner: 1. Hvilke forskelle kan findes i den ophavsretlige lovgivning om håndhævelse i Danmark og i England? 2. Hvilke centrale termer kan skabe problemer i en oversættelsessituation? 3. Hvilke oversættelsesstrategier kan anvendes til at løse oversættelsesproblemerne og give den bedst mulige oversættelse? På baggrund af denne problemformulering præsenteres tre arbejdshypoteser, som har til formål at føre til en endelig konklusion på specialet. 1. På grund af forskellen mellem restsystemerne i Danmark og England er der forskelle i måden hvorpå ophavsretten håndhæves imellem landene. 2. Hvis lovgivningerne, der omhandler ophavsrettens håndhævelse, sammenlignes imellem Danmark og England, vil der kunne forefindes juridiske termer, der kan vise sig at være problematiske i en oversættelsessituation. 3. Ved at udføre en terminologisk analyse af de centrale juridiske termer, som viste sig at være problematiske i oversættelsessammenhæng, kan der fastlægges oversættelsesstrategier for at opnå den bedst mulige oversættelse. Hypoteserne skal testes ved at udføre en terminologisk analyse af emneområdet, som muliggør en udfærdigelse af oversættelsesforslag. For at indsamle materiale til analysen udføres en komparativ analyse i overensstemmelse med relevant teori. Denne analyse fører til en delkonklusion, som fastslår, at der eksisterer væsentlige forskelle imellem håndhævelsen af ophavsretten i Danmark og England, især inden for de erstatningsretlige værn. Ydermere tyder delkonklusionen på, at der eksisterer en mere veludviklet praksis for retshåndhævelse af ophavsretten i England. Herefter udvælges fem specifikke termer, der repræsenterer forskellige oversættelsesproblemer, som skal anvendes som materiale i den terminologiske analyse. Efter den komparative analyse introduceres teori og principper bag den terminologiske analyse, som udføres i to dele. Den første del introducerer teorien og principperne bag det terminologiske arbejde, hvorefter begrebssystemer udføres og gennemgås for forskelle og betænkeligheder. Imellem første og anden del af den komparative analyse introduceres oversættelsesteori og strategier, da den endelige del af den terminologiske analyse udføres i sammenhæng med udfærdigelsen af oversættelsesforslag. De introducerede teorier klarlægger paradigmet imellem fri og direkte oversættelse og diskuterer polerne i forhold til juridisk oversættelse. En delkonklusion af denne diskussion fører til fastsættelsen af en oversættelsespraksis for opgavens oversættelsesforslag, som baseres på en middelvej imellem fri og direkte oversættelse. Denne middelvej udmønter sig i et udvalg af strategier, som tillader mere eller mindre fri oversættelse, alt efter termernes funktion, og deres juridiske egenskaber. Den anden del af den terminologiske analyse indeholder begrebsarbejde i databaseprogrammet i-Term, hvor betragtninger af definitioner og ækvivalens fører til en endelig udfærdigelse af oversættelsesforslag, baseret på de udvalgte teorier og strategier. I den endelige konklusion fastslås det, at arbejdshypoteserne alle kunne realiseres til en grad, og at problemformuleringen kunne siges at være forløst.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages86