Strategisk ressourcestyring på CBS

Kristian Coff-Petersen & David Gullberg

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

CBS’ nuværende strategi fra 2008 og løbende til 2010, ses om en vækststrategi med klare målsætningerne for øget optag af kandidater på cand. merc. CBS står nu overfor strategiperiodens afslutning, og har påbegyndt arbejdet på en ny strategi, hvorfor en evaluering af den nuværende strategi vil være relevant. Endvidere er der i indeværende strategiperiode udstedt et memo fra ledelsen, der beretter om en akut ressourceknaphed på undervisningspersonel og lokaler for cand. merc. uddannelsen. Da cand. merc. er CBS’ primære indkomstkilde for kandidatuddannelser via taxametertilskud for STÅ produktion, er det nærliggende at undersøge hvorfor denne knaphed er opstået samt hvad der eventuelt kan gøres ved den. I analysen for CBS’ strategi fandt vi, at den strategiske retning samt konkurrencemæssige vinkel af fokuseret differentiering er en valid. Det fremgår videre af analysen, at CBS besidder unikke fysiske ressourcer, men ellers ikke distancerer sig i forhold til konkurrenterne hvad angår ressourcer. Det skal pointeres, at CBS står svagest i forhold til kortsigtet udvidelse af ressourcerne, grundet ringeste økonomisk handlefrihed i form af egenkapital. CBS skal fokusere på at tilsikre at udnytte de nuværende ressourcer til størst mulig effekt. Dertil konkluderes, at CBS’ resultater i forhold til mængden af ressourcer samt konkurrenternes resultater ikke retfærdiggør, at betegne CBS som værende i besiddelse af kernekompetencer i forhold til at omsætte ressourcer til resultater. En opfattelse der understøttes af ledelsens memo om en begrænsning i optaget til cand. merc. I analysen af CBS’ økonomistyringsmodel fandt vi, at CBS med sin nuværende allokeringsmodel efter produktionen af STÅ, skaber incitament til decentral suboptimering igennem et fokus på at udnytte de allokerede ressourcer mest muligt. Endvidere viste analysen, at CBS med den nuværende økonomistyringsmodel, alene fokuserer på en den ene af sine knappe ressourcer nemlig underviserne, og ikke har medinddraget den anden knappe ressource, undervisningslokalerne. CBS kan derfor med fordel ændre sine allokeringsprincipper, og rette økonomistyringsmodellen til, således at modellen understøtter CBS’ samlede ressourceknaphed. Et fokus på en overordnet optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, vil samtidig give CBS mulighed for at styrke sine kernekompetencer i forhold til sine konkurrenter. Vi anbefaler på baggrund af analyserne følgende: 1. CBS bør fokusere på at udvikle sine nuværende kompetencer indenfor ressourcestyring til kernekompetencer, da opfattet ressourceknaphed og inferiøre muligheder for udvidelse af ressourcer gør dette til den bedste mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele. a. CBS bør via principper fra activity based costing flytte sit ressourcefordelingsmæssige fokus væk fra produktionen af STÅ, til ressourcetrækket ved produktionen af STÅ. De frigivne ressourcer kan derefter brugers til at opfylde CBS’ andre strategiske målsætninger. 2. CBS bør i højere grad benchmarke sine resultatmål mod udvalgte primærkonkurrenter, med det formål at bringe organisationens standpunkt set i forhold til konkurrenterne i fokus. 3. CBS bør synkronisere perioderne for budget, uddannelsesforløb med fristerne for opgørelse af STÅ produktion. Hermed tilsikres en optimal styring af CBS’ ressource, såvel centralt som decentralt.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages87