Obama´s failure to secure climate change legislation

Casper Riddersborg

Student thesis: Master thesis

Abstract

Barack Obama har længe haft klimaforandringer som en af sine mærkesager. Målet er at sætte specifikke reduktionsmål som del af en international aftale, der dækker hele USA's økonomi og inkluderer handel med kvoter for drivhusgasser, som det kendes fra Kyoto-aftalen. Men indtil videre har Obama ikke været i stand til at gennemføre lovgivning på området. Denne opgave belyser, hvilke årsager der ligger til grund for dette, og hvordan dette har haft indflydelse på Obamas mål. Problemformulering Hvorfor har præsident Obama ikke været i stand til at gennemføre klimapolitik, og hvordan har dette påvirkets hans mål? Metode og teori For at kunne besvare problemformuleringen beskriver denne opgave først Obamas ambitioner og initiativer for derefter at rette blikket mod modstanderne, og hvor indflydelsesrige de er. Udvalgte taler og udtalelser fra Obama og andre inddrages, og der refereres til en lang række nyhedsartikler, hjemmesider og rapporter. Resultaterne af dette speciale benyttes til at teste fremherskende teori inden for præsidentembedets magt og interessegruppers indflydelse. På førstnævnte område inddrages især Richard E. Neustadt, der hævder, at præsidententen er svag og derfor benytter sig af evnen til at overtale, samt Arthur M. Schlesinger, Jr., der modsat hævder, at præsidenten er stærk. Robert Dahl and Theodore J. Lowi inddrages i teoridelen for at undersøge interessegruppers indflydelse på præsidentens magt. Disse to teoretikere repræsenterer to forskellige skoler, hhv. pluralisme (Dahl) og elitisme (Lowi). Resultater Flere store miljøorganisationer bakker op om Obamas ambitioner, og det samme gør en række politikere, stater, tænketanke, virksomheder og den vedvarende energisektor. Men modstanderne af en gennemgribende ændring af USA’s energipolitik, har vist sig som værende meget stærk. Samtidig spiller opbygningen af det amerikanske politiske system og kravet om absolut flertal i senatet en vigtig rolle, idet det er lettere at stoppe lovforslag end at gennemføre dem. Hvis der kigges nærmere på oppositionen, ses der en stærk alliance mellem virksomheder, energiproducenter og industrien, der har brugt hundredevis af millioner dollars på reklamer i landet i almindelighed og på lobbyvirksomhed i Washington i særdeleshed. Disse interessenter er mere eller mindre alle imod en gennemgribende ændring af landets energipolitik og har store interesser i at bibeholde status quo. Præsident Obama mangler derudover også opbakning blandt befolkningen, der i en finanskrise er mere optagede af at beholde deres job og redde landets økonomi end at redde planeten. Og som følge af demokraternes gennemførte lovgivning omkring en økonomisk redningspakke og sygesikring, har republikanerne påbegyndt en obstruktionistisk politik, hvor et enstemmigt parti modsætter sig ethvert demokratisk lovforslag. Selv blandt Obamas partifæller har der været mangel på støtte og adskillige demokratiske senatorer har stillet specifikke energipolitiske krav til ham. Dette blev tydeligt demonstreret før midtvejsvalgene i november 2010, hvor flere siddende demokratiske politikere gik enegang for at sikre sig genvalg. Resultatet af modstanden mod Obama har været, at ambitionsniveauet er blevet sænket. Hvor lovforslag, som Obama støttede, tidligere har været ambitiøse og levet op til Obamas oprindelige mål, støtter den amerikanske præsident nu lovforslag, som hovedsageligt er beregnet olieudslippet i Den Mexikanske Golf. Der sigtes i stedet mod mere beskedne mål med det sigte at få noget gennemført i stedet for intet. Men den amerikanske præsident er stadig langt fra at opnå de resultater, som han oprindeligt satte sig for.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages69