En komparativ analyse mellem EU’s og WTO’s anti-dumping foranstaltninger: Er der uoverensstemmelse mellem disse grundet protektionisme?

Malene Linnebjerg

Student thesis: Master thesis

Abstract

I april måned i år annoncerede WTO’s generaldirektør, at verdenshandlen er i langsom bedring, men at der er behov for ændringer hvis den skal forbedres yderligere. Generaldirektøren opfordrede medlems-staterne til at få sat fokus på at  mindske protektionismen,  forbedre markedsadgangene, og  gennemføre flere politiske tiltag mod adfærd der kan forstyrre konkurrencen1. Verdenshandelsorganisationen WTO blev oprettet på baggrund af GATT2 aftalen. GATT blev etableret i december 1945, da USA inviterede dets allierede fra anden verdenskrig til at forhandle en multilateral aftale om reducering af toldtariffer på varer3. Denne aftale blev genforhandlet, og i Marrakesh i april 1994 blev aftalen der etablerede WTO underskrevet, og trådte i kraft i januar 1995. WTO’s aftale var både bredere og mere ambitiøs end GATT. Formålet med etableringen af WTO var at højne levestan-darden, sikre fuld beskæftigelse, beskyttelse af miljøet samt optimal udnyttelse af verdens ressourcer m.m.Den europæiske union blev dannet gennem Rom traktaten i 1957, og har indtil videre 28 medlemsstater. Alle unionens medlemsstater er selvstændige medlemmer af WTO. Kommissionen varetager forhand-lingerne i WTO på vegne af alle de europæiske medlemsstater på baggrund af koordineringer fra Bru-xelles4. I 1968 oprettede EU det indre marked der bygger på fri bevægelighed af personer, serviceydelser og varer for derigennem, at kunne gavne konkurrencen inden for unionens område. Ud ad til kan der være mistanke til, at EU opretholder en lidt mere protektionistisk adfærd. Ved udgangen af 2013 havde EU 86 gældende antidumping foranstaltninger5. Europa-kommissionen kan efter forudgående undersøgelse indføre antidumping told, når det kan påvises at en producent fra tredjelande sælger deres varer i EU til kunstigt lave priser. I specialet vil der med udgangspunkt i antidumping sager fra EU-domstolen samt fra WTO’s tvistbilæg-gelsessystem blive udledt gældende ret på baggrund af domsanalyserne, og foretaget en komparativ analyse af de to respektive retssystemer, for at analysere om der er uoverensstemmelse mellem disse. Analysen vil blive foretaget med udgangspunkt i nedenstående bestemmelser med fokus på begge be-stemmelsers artikel 2 ”konstatering af dumping” og artikel 3 ”konstatering af skade”;  FORORDNING (EF) Nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab7  Article VI of GATT 1994 and the agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade8; På baggrund af den komparative analyse vil der blive set på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have, hvis EU anvender bestemmelserne protektionistisk samt hvilke indvirkninger det kan have for eksportøren og EU, når der pålægges told. Er dette tilfældet strider det ikke kun imod unionens WTO – forpligtelser, men man undlader også at følge den økonomiske teori om blandt andet komparative fordele.

EducationsMSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages80