What Difference Does it Make? A Critical Discourse Analysis of an HR and Communications Constellation

Katrine Rav Degenkolv & Stine Fechtenburg Pedersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

De seneste år har vi været vidne til, at et stadig stigende antal virksomheder vælger at sammenlægge deres HR- og kommunikationsafdelinger. Vi mener, at denne tendens har skabt en positivt ladet diskurs, der italesætter et løfte om, at HR og kommunikation tilsammen kan skabe synergi, hvilket betragtes som nødvendigt for at kunne øge organisatorisk performance. Denne afhandling har således til formål at undersøge, hvilken indvirkning denne diskurs har på en given virksomhed. Med udgangspunkt i kritisk diskursanalyse søger vi at besvare, hvordan diskursen bliver konstrueret og spredt, hvordan den bliver opfattet af den sammenlagte afdelings medarbejdere, samt hvilken betydning konstruktionen og opfattelserne af diskursen har, på et praktisk såvel som på et teoretisk plan. Vores analyse viser, at den omtalte diskurs fremsætter en række ”sandheder” og at den i den givne virksomhed bliver konstrueret på en grundlæggende normativ måde, der opstiller idealer for, hvordan den perfekte HR- og kommunikationsafdeling skal se ud. Vi viser hvordan medarbejdernes opfattelser af diskursen både reproducerer og udfordrer den. Undervejs illustrerer vi, hvordan konstruktionen, såvel som opfattelserne af diskursen, er påvirket af kontekstuelle faktorer, såsom sociale strukturer, organisatoriske diskurser og ideologier, samt magtrelationer. På baggrund af analysen diskuterer vi, hvilke praktiske implikationer vores resultater har for virksomheden og dens medarbejdere, herunder hvordan diskursen ser ud til at skabe forvirring, konkurrence mellem funktionerne og fremtvinger et fokus på forskelle, som får medarbejderne til at opfatte disse som problematiske. Følgeligt diskuterer vi, hvordan analysens resultater kan bidrage til vores teoretiske forståelse af forholdet mellem HR og kommunikation, samt hvordan vi på et meta-niveau kan bidrage til den eksisterende litteratur om management fashions. Afhandlingen konkluderer, at den omtalte diskurs ikke nødvendigvis bliver opfattet af medarbejderne på samme måde, som den bliver forsøgt konstrueret af ledelsen, og at opfattelserne af diskursen har en række utilsigtede virkninger, som på en og samme tid udfordrer diskursen og tilskriver den ny mening.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages116