Un estudio traductológico de los referentes culturales extralingüísticos en la subtitulación: Ejemplificados en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó

Marleen Werner Díaz Navarrete

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale tager udgangspunkt i en historisk baseret tv-serie, som igennem flere år har interesseret mig, da jeg har haft en hypotese om, at den ville være problematisk at oversætte til dansk. Serien udspiller sig i Madrid under Franco-regimets sidste fase (1969-1975), og består af en bred vifte af kulturbundne problemtyper af intralingvistisk og ekstralingvistisk karakter. Oversættelse af kulturbundne størrelser bliver ofte betragtet som værende et af oversættelsesfagets sværeste opgaver, da de stiller store krav til modtagerens kenskab til SL-kulturen. Ikke mindst i forbindelse med tekstning, skaber de oversættelsesmæssige udfordringer, da tekstning er en oversættelsesdisciplin, som er underlagt en række restriktioner, såsom pladsbegrænsninger, sladreeffekt og eksponeringstid, som ofte reducerer TL- teksten. Min hypotese for specialet bygger på Katan´s formodning: ”The meta-message, the message about how the message is to be interpreted depends on where you have been en-cultured” (citeret i Chiaro, Delia mfl. 2008: 172), en antagelse, der får mig til at tro, at oversættelse baseres på modtagerens sproglige og kulturelle præmisser og, at tekstning af kulturbundne problemtyper derfor indebærer et større kulturelt tab. Ud fra denne hypotese opstillede jeg følgende problemformulering: Hvis Cuéntame cómo pasó skulle oversættes til dansk, hvilke metoder/ strategier ville bedst kunne formidle SL-kulturen?, og i hvor høj grad ville det være muligt at være loyal over for originalen og afsenders hensigter? For at skabe en teoretisk ramme for min undersøgelse, indleder jeg specialet med at præsentere forskellige retninger inden for oversættelse. De nyere deskriptive teorier, som sætter fokus på modtageren og dennes kulturelle forudsætninger, går ind og tager en central plads i opgaven. For at komme til bunds i undersøgelsen, diskuterer jeg forskellige oversættelsesstrategier, som tager højde for de tekstningsspecifikke faktorer. Derefter følger en analyse af 18 eksempler fra Cuéntame, som jeg mener er oversættelsesmæssigt interessante, og som kræver dybere eftertanke. Eksemplerne begrænser sig til ekstralingvistiske problemtyper af historisk, samfundsmæssig og kulturel karakter. Analysen består af: 1) en redegørelse af den audiovisuelle kontekst 2) en beskrivelse af det kulturbundne element 3) et oversættelsesmæssigt løsningsforslag. Resultatet af undersøgelsen viser, at rammerne for tekstning, vanskeliggør kulturformidlingen. De strategier, der kommer tættest på originalen, er de SL-orienterede strategier, men de stiller store krav til modtagerens viden om SL-kulturen, og da dette speciale omhandler problemtyper, som modtager ikke kender, eller knytter nogle associationer til, har jeg overvejende brugt modtagerorienterede strategier. Men det at lokalkoloritten går tabt, har dog ikke skadet afsenders budskab, tvært imod er det lykkedes at skabe replikker, som fungerer, og som er relevante for den nye modtager. På baggrund af de udvalgte eksempler viste det sig, at langt de fleste kunne oversættes med strategien parafrase, som teoretisk set er en modtagerorienteret strategi. I praksis viste det sig dog, at den i særlige tilfælde også formår at formidle dele af SL-kulturens lokalkolorit. Når dette opnås, er den en fremragende valgmulighed, som udviser loyalitet både over for afsender og modtager. En gennemgående pointe i dette speciale har været, at selvom de kulturbundne problemer udgør en central plads i originalen, er det ikke ensbetydende med at de skal være til stede, eller have samme ”effekt” i den oversatte version. Så længe teksteren formår at skabe relevante og formidlende dialoger, hvilket har været tilfældet her, vil det kulturelle tab være ubetydeligt for den uvidende modtager, og en oversættelse af Cuéntame vil hermed være loyal over for afsender.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages101