A comparative analysis of EU cross-border M&As in Denmark and the UK: With a view to translation and terminology challenges in English and Danish

Demirezen Nuray

Student thesis: Master thesis

Abstract

En komparativ analyse af EU grænseoverskridende fusioner og virksomhedsovertagelser (M&As) i Danmark og Storbritannien med henblik på oversættelse og diskussion af udvalgte engelske og danske termer Antallet af fusioner og virksomhedsovertagelser (M&As) har vist en stigende tendens gennem de sidste ti år og i dag er fusioner og opkøb af virksomheder på tværs af landegrænserne den mest udbredte form for direkte udenlandsk investering. Globalisering inden for virksomhedskulturen har betydet, at antallet af små og mellemstore virksomhedsfusioner på tværs af landegrænserne er steget med tiden, hvorfor der bl.a. har været brug for fælles internationale regler og EU direktiver med henblik på at harmonisere og styrke EU’s indre marked. Mangelen på en fælles ramme for overtagelsestilbud og grænseoverskridende transaktioner har længe været årsag til usikker handel på tværs af EU landegrænserne, da reglerne i de enkelte EU lande afviger fra hinanden. I de fleste EU-lande er reglerne baseret på EU lovgivning, men der er også enkelte lande, der endnu følger national lovgivning på området. På baggrund af den stigende udvikling på M&A markedet implementerede EU Kommissionen i 2005 Selskabsdirektivet med fælles minimumsregler om overtagelsestilbud med henblik på at gøre EU's indre marked til et konkurrencedygtigt marked. Dette direktiv lagde klare retningslinjer for overtagelser inden for EU, men de nationale regler varierer dog til stadighed. Som endnu et led i harmoniseringen af EU, har selskaber siden 1. januar 2005 været underlagt de nye Internationale Regnskabsstandarder (IFRS), der lægger fælles retningslinjer for regnskabsaflæggelser i EU-børsnoterede selskaber. Formålet med nærværende speciale er at foretage en komparativ analyse af grænseoverskridende virksomhedsovertagelser i henholdsvis Danmark og Storbritannien fra perioden 2000 og fremefter. På baggrund af den komparative analyse vil udvalgte fagtermer blive behandlet i terminologidelen, som også udgør specialets primære formål. Den komparative analyse er opdelt i tre afsnit: Første afsnit redegør for begrebet M&A. Andet afsnit omhandler EU's fælles direktiver vedrørende grænseoverskridende transaktioner samt direktivet for overtagelsestilbud. Og i forlængelse af de to foregående afsnit omhandler tredje afsnit virksomhedsovertagelser, finanstilsyn og fusionskontrol i Danmark og Storbritannien. Endvidere vil due diligence konceptet i forhold til M&A transaktioner samt IFRS reglerne med nærmere henblik på IFRS 3 Business Combinations blive behandlet. Terminologidelen består af ni udvalgte fagtermer, der er relevante i forhold til M&A. Terminologidelen er bygget op efter strukturen i netordbogen; www.ordbogen.dk. Den indeholder definitioner fra forskellige opslagsværker, herunder Longman 2000, Oxford 2005 samt fra netordbogen Regnskabsordbogen. Det kan konkluderes, at den komparative analyse viser flere forskelle end ligheder. En af forskellene er fusionskontrollen, hvor Danmark adskiller sig markant fra Storbritannien, idet Danmark har en tærskelværdi for fusioner, der er højere end i Storbritannien. Der er ligeledes også forskel på aktiestrukturen i begge lande, hvor Storbritannien benytter sig af aktier svarende til de danske præferenceaktier og stamaktier. I Danmark benyttes stamaktierne A- og B-aktier som er meget almindelige. Sammenlignet med Storbritannien kan Danmark siges at være et lukket marked for virksomhedsovertagelser, hvilket primært skyldes stemmeretsdifferentieringen med A- og B-aktier, hvilket ikke er tilfældet i Storbritannien. Den terminologiske analyse viser, at der trods forskelle i begge lande, ikke er de helt store oversættelsesudfordringer, dog har det vist sig, at der er forskellige definitioner på termerne merger, acquisition og takeover på både engelsk og dansk, hvorfor der i specialet ikke kun er medtaget én men flere definitioner for den enkelte term.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages77