Übersetzungsprobleme bei Phraseologismen

Jessica Daniel & Vickie Kristensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne kandidatafhandling er ved hjælp af udvalgt teori samt egen empiri at undersøge, hvilke problemer der kan opstå ved oversættelse af fraseologier fra tysk til dansk, og hvordan disse problemer evt. kan løses. Afhandlingen henvender sig til alle, som interesserer sig for oversættelse og fraseologier, dog hovedsageligt til tyskstuderende. Her skal nævnes, at det er vigtigt, at læseren har et indblik i såvel det tyske som det danske sprog, da der i teoriafsnittene både bruges tyske og danske eksempler. Vores problemformulering lyder som følger:  Hvilke problemer kan der opstå ved oversættelse af fraseologier fra tysk til dansk, og hvordan kan disse problemer løses? Dertil har vi opstillet fire underspørgsmål: 1. Hvordan defineres fraseologier? 2. Hvordan kan fraseologier i teorien oversættes, og hvad karakteriserer en vellykket oversættelse? 3. Volder fraseologierne fra Günther Grass’ roman ”Beim Häuten der Zwiebel” problemer med henblik på oversættelse? Hvis ja, hvorfor og på hvilken måde? 4. Hvilke strategier kan man anvende for at oversætte fraseologier? For at besvare problemformuleringen er afhandlingen inddelt i tre dele. Første del omhandler teori om fraseologier og har til formål at besvare første underspørgsmål. Anden del er baseret på oversættelsesteori og besvarer andet underspørgsmål. Tredje del og samtidig tredje underspørgsmål behandler vores egen empiriske undersøgelse. Vores undersøgelsesgenstand er Günther Grass’ roman ”Beim Häuten der Zwiebel”, hvorfra vi har udvalgt 12 fraseologier, som vi har bedt kandidatstuderende om at oversætte. Ved hjælp af tre hypoteser analyseres testpersonernes oversættelsesforslag. Efter analysen og på baggrund af teori samt vores analyseresultater gives nogle strategier til oversættelse af fraseologier. Vi kan konkludere, at der opstår følgende problemer i forbindelse med oversættelse af fraseologier fra tysk til dansk: receptionsproblemer, produktionsproblemer, ækvivalensproblemer samt problemer i forbindelse med brugen af Gyldendals Røde Ordbøger. Desuden viser analysen, at vores testpersoner i visse tilfælde mangler fraseologisk kompetence. Ligeledes volder overholdelsen af stilniveauet problemer. Disse problemer kan afhjælpes ved at anvende vores udarbejdede strategier til oversættelse af fraseologier.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages185