Youth turnout in presidential elections in the United States

Ann Mette Arre

Student thesis: Master thesis

Abstract

Valgdeltagelse i amerikanske præsidentvalg er et meget omdiskuteret emne. Der findes man-ge forklaringer på hvorfor amerikanerne vælger at gå til stemmeurnerne eller ej. De fleste studier fokuserer på en nedadgående tendens i amerikansk valgdeltagelse, men ved nærmere undersøgelse af vælgernes fremmøde i perioden 1988 til 2008 fremgår det, at der er tale om en svingende kurve frem for en nedadgående kurve. Valgdeltagelsen blandt de amerikanske unge i alderen 18 til 29 viser især store udsving. Efter det amerikanske præsidentvalg i 2008, blev den nuværende Præsident Barack Obama tilskrevet æren for at have genereret det højeste fremmøde af unge vælgere siden 1992. Stra-tegien i hans valgkampagne, hvor han ville nå ud til de unge vælgere via deres egne kommu-nikationsmidler, blev af mange fremlagt som forklaringen på hans succes. Strategien var ba-seret på brug af mobiltelefoner og sociale medier som Facebook og Twitter. På trods af den høje valgdeltagelse i 2008 var selve stigningen i valgdeltagelsen ikke det stør-ste. Valgdeltagelsen blandt unge var steget betydeligt mere under valgene i 1992 og 2004. Dette tyder på, at unge vælgere tidligere er blevet mobiliseret af andre faktorer end ungdoms-orienterede valgkampagner. Denne afhandling vil undersøge hvad der ligger til grund for de til tider store svingninger i unges valgdeltagelse i amerikanske præsidentvalg. Der vil være fokus på institutionsprægede faktorer i form af det amerikanske registrerings- og valgsystem, og ikke-institutionsprægede faktorer i form af økonomi og kulturkrig om sociale emner. Faktorerne vil blive undersøgt ved hjælp af teorierne ”old institutionalism” og ”rational choice”. Den klassiske institutiona-lisme undersøger det politiske system og dets institutioners påvirkning af vælgernes adfærd. Teorien om den rationelle beslutningstager anskuer valgdeltagelse som en beslutningsproces baseret på vælgernes egeninteresse. Indflydelsen af det amerikanske registrerings- og valgsystem er belyst ved hjælp af en kom-parativ analyse af de politiske institutioner og valgdeltagelse på tværs af nationer samt forbundsstaterne. Økonomiens effekt undersøges ved at demonstrere den mulige sammenhæng mellem relevante økonomiske indikatorer og valgdeltagelsen. Problemstillingen angående kulturkrigen illustreres ved at identificere den politiske og ideologiske holdning blandt unge, samt fastslå betydning af emner som homoseksualitet og frivillige aborter i valg med høj valgdeltagelse. Der er fremsat mange forskellige forklaringer for unges svingende valgdeltagelse, såsom at unge skal mobiliseres til at stemme af kandidater eller andre organisationer som følge af be-grænsninger forårsaget af de institutionsprægede faktorer. Afhandlingens konklusion er, at denne forklaring ikke er sand. De institutionsprægede faktorer er konstante institutioner, som ikke har ændret sig i løbet af tidsperioden, og kan derved ikke forklare den svingende valg-deltagelse. Derimod afhænger unges valgdeltagelse af variable faktorer som økonomien og kulturkrig, da disse faktorer påvirker deres egeninteresse.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages66