COBE: A study of leadership as organisational process

Barbara á Rógvi

Student thesis: Master thesis

Abstract

Ledelse synes at være svaret på mange af vores udfordringer. Blandt både teoretikere og praktikere er opmærksomheden stor. For mange er billedet af god ledelse forbundet med den medrivende leder, som i tæt samspil med sine ansatte udøver store visionære bedrifter til fordel for virksomheden og samfundet. Omvendt findes der også tilsvarende mange eksempler på, at dette ikke lykkes. Hæderlige ledere, der er knapt så hæderlige og standhaftige i deres udøvelse af ledelse. Ledelse er et komplekst socialt fænomen, der ikke kan afgrænses til et leder-centreret perspektiv. Hvis vi skal blive klogere på fænomenet ledelse, må det pilles ned fra piedestalen en stund, for at vi kan bygge det op igen. Med andre ord; ledelse må adskilles fra lederen. Der findes alternative teoretiske perspektiver på ledelse. Denne afhandling beskæftiger sig med en af dem - nemlig ledelse som proces i arkitektvirksomheden COBE. Frem for en forforståelse af fænomenet, sigter denne afhandling på at udforske, hvordan ledelse bliver en del af arbejdet og stiller spørgsmålet: Hvordan forstår COBEs arkitekter ledelse som organisatorisk proces? Ledelse bliver udøvet, når udtalte ideer bliver anerkendt af andre som værende i stand til at fremme opgaver og problemer, som er vigtige for dem (Fairhurst 2008). Ledelse bygger på et gensidigt forhold mellem ledelsesaktører. Vores forståelse er erfaringsbaseret og struktureret ved hjælp af metaforer. ’Tid er penge’ er et af flere eksempler på metaforer som er rodfæstet i vores samfund og som har indflydelse på vores arbejdsliv. Ved at undersøge hvordan vores forståelse af ledelse er struktureret ved hjælp af grundlæggende metaforer er det muligt at sige noget om, hvordan vi handler på baggrund af denne forståelse i vores hverdag (Lakoff & Johnson 2003). Afhandlingen opstiller en interdisciplinær teoretisk ramme for metode og teori. Det empiriske arbejde består primært af kvalitative interviews og bygger på en etnografisk, kvalitativ tilgang til forskningsinterviewet. Emnerne ledelse og diskurs, begrebsmæssige metaforer og videnarbejde udgør teorirammen. Analysen af interviewdata bygger på tre ledelsestemaer: arbejde, fællesskab og identitet. Afslutningsvis diskuteres emner som kreativitet, arkitekter som kreative vidensarbejdere og organisatorisk ledelses som kreativ arbejdsproces. Afhandlingen konkluderer bl.a., at et stærkt professionelt fællesskab, der forankres socialt samt fysisk på tegnestuen, er grundlæggende for arkitekternes forståelse for ledelse som arbejdsproces. Denne forståelse omfatter også eksterne samarbejder. Ledelse er derudover forankret i tegnestuens indehaver og kreativ direktør, Dan Stubbergaard, i form af stemningen og ambitionen på tegnestuen, samt arkitekternes tilgang til arbejdet. Konceptuelle metaforer er en del af arkitekternes forståelse af ledelse som proces og er tilknyttet grundlæggende kulturelle værdier som »at se er at forstå« og »at argumentere er at tegne«.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages126