Værdiskabelse gennem indkøb hos Forsvarets Materieltjeneste

Jens Jørgen Mølvig

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

På baggrund af udtrykte ønsker fra flere sider i Forsvarets Materieltjeneste (FMT) opstilles denne opgave med det formål at afklare, om der er mulighed for, at FMT gennem sin varetagelse af indkøb kan forbedre sine resultater og værditilvækst. Efter en analyse af problematikken og under inddragelse af en for-undersøgelse opstilles et hovedspørgsmål om, hvorledes kan FMT gennem sin tilvejebringelse af ressourcer skabe størst værdi for sine kunder og sine ejere. Spørgsmålet søges besvaret gennem to underspørgsmål om 1: FMT´s valg mellem indkøb og egenproduktion og 2: Hvilken strategi der bedst understøtter gennemførelsen af indkøb. Den efterfølgende analyse er opdelt i to afsnit efter de to underspørgsmål. Analysen gennemføres på baggrund af empiri tilvejebragt gennem semistrukturerede interviews og granskning af sekundære skriftlige kilder fra FMT og fra udvalgte repræsentanter for ejere, leverandører og kunder. De indsamlede data er fordelt på to kategorier: Målsætningen for indkøbet og FMT´s vilkår. Analysen af FMT´s valg mellem indkøb og egenproduktion gennemføres støttet af netværksteori og transaktionsomkostningsteori, mens analysen af indkøbets gennemførelse støttes af to modeller for henholdsvis valg af leverandørrelationer og leverandørrelationers forvaltning i et livscyklus perspektiv. Det konkluderes, at FMT kan skabe værdi gennem valget mellem indkøb og egen-produktion ved at inddrage beslutningsparametre, der fokuserer på tillid, økonomisk rationale, styrkeforhold og leveringssikkerhed. Tilsvarende konkluderes, at FMT kan skabe værdi gennem indkøbets gennemførelse gennem et fokus på relationen mellem FMT og den pågældende leverandør. Resultatet bliver en anbefaling af, at FMT opstiller en strategi for leverandørhåndtering. Den samlede konklusion bliver derfor, at et er muligt for FMT at opfylde målsætningen om værditilvækst gennem sin måde at gennemføre indkøb, såfremt de ovennævnte parametre inddrages. På baggrund af analyserne stiller opgaven forslag om justeringer eller præciseringer i FMT´s vilkår og målsætninger. Formålet hermed er at sikre, at der etableres en sund balance mellem disse, såfremt opgavens konklusioner implementeres i FMT, idet det er opgavens påstand, at dette er nødvendigt for en optimal udnyttelse af analysens konklusioner.

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages116