The yellow curtains and the bodega association: A Strategic Perspective on an Industry in Decline

Emilie Sigrid Rønn Jensen & Maria Løkkegaard Alempiew

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale undersøger, hvorvidt traditionelle bodegaer fortsat kan eksistere i København, eller om det er et spørgsmål om tid, før de uundgåeligt må dreje nøglen om. Bodegaerne opererer på et marked karakteriseret af høj konkurrence fra restauranter, caféer, vinbarer og deslige. Positiv differentiering er derfor afgørende. Specialet identificerer som udgangspunkt to overordnede, centrale problemstillinger: 1) Bodegaejernes manglende markeds- og strategiforståelse 2) Indendørs rygning, som tillades på mange bodegaer. På baggrund af disse to problemstillinger fremlægger forfatterne strategiske overvejelser og anbefalinger vedrørende en strategisk Bodega Association: et forretningsinitiativ med det formål at hjælpe bodegaejerne tilpasse sig det marked, de opererer i. Der gives altså et bud på en teoretisk funderet forretningsstrategi, der kan sikre de traditionelle bodegaers overlevelse i København. Der præsenteres en analyse af det sociale paradigmeskifte, der præger det danske samfund og bl.a. viser sig i faldende accept af indendørs rygning. Dernæst analyseres og diskuteres ved hjælp af primærdata, hvorvidt 20-30-årige bosiddende i Københavnsområdet kan udgøre et stabilt og profitabelt kundesegment for bodegaerne. Samme data præsenterer samtidigt, at bodegaen er vellidt blandt målgruppen, og at der derved er grundlag for forlængelse af denne industris livscyklus. Herefter præsenteres på baggrund af primærdata en analyse af københavnske bodegaejeres forretningsførelse og værdier for at vurdere på hvilke områder, de bør udvikle sig, og hvordan et strategisk forretningsinitiativ kan understøtte denne udvikling. Afslutningsvist i specialet evalueres de fremlagte strategiske anbefalinger på baggrund af startup-principper udviklet af Eric Ries, John Mullins og Randy Komisar, som alle er eksperter i iværksætteri. Centrale teoretiske begreber i planlægning og udførelse af forretningsstrategi omhandler det ”deliberate” approach over for det ”emergente” approach. Michael Porter som teoretiker for den første tilgang, Henry Mintzberg den anden. Sat på spidsen handler ”deliberate” strategi om fuld kontrol (planlægning), hvor ”emergent” strategi handler om gradvis læring (proces). Dette speciales forfattere tilslutter sig præmissen om, at de bedste strategiprocesser bygger på anvendelse af begge teoretiske tilgange, hvorfor en sådan tilgang præger specialets problemløsning.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages279