Collaboration in the energysector: A continuous process of negotiation

Christine Thalsgård Henriques

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling har været at opnå forståelse for, hvordan organisatoriske aktører skaber mening i forhandlingsprocesser, med henblik på en dybere forståelse af forhandling som redskab i samarbejdsprocesser. Udgangspunktet for afhandlingen har været at organisatoriske aktører nødvendigvis må forbinde sig med andre ressourcestærke og indflydelsesrige aktører, for at have adgang til relevante ressourcer og anvende disse optimalt. Organisatoriske aktører præsenteres i proces-perspektiv, hvor samarbejde forstås komplekst, uforudsigeligt og i konstant forandring, modsat et mere traditionelt management perspektiv, der ser organisationer som stabile og relativt lukkede enheder. At forbinde sig til andre aktører og skabe relationer er en kompleks proces karakteriseret ved gentagne forhandlinger, og afhandlingen forsøger at afdække aktørernes meningsdannelse i denne kompleksitet. Der er foretaget tre kvalitative interviews med aktører fra den danske energi sektor, som udgør afhandlingens empiriske grundlag. Forhandling præsenteres i afhandlingen som et redskab til at få indflydelse på baggrund af grundig forberedelse, hvilket betyder, at aktørerne arbejder åbent med deres underliggende interesser og mål, og på baggrund af fælles ressourcer forsøger at nå til det bedst mulige resultat. Aktørernes anerkendelse af, at enhver beslutning indeholder elementer af forhandling, skal hjælpe til at beslutninger ikke bliver tilfældige, baseret på gammel vane eller fører samarbejdsprocessen i uhensigtsmæssige retninger. Afhandlingen har tre hovedkonklusioner. Den første er, at respondenterne har en god forståelse af, at organisationer skabes gennem relationer til andre aktører, og at respondenterne i høj grad forsøger at forbinde sig med relevante aktører igennem netværk og andre sociale aktiviteter. Den anden konklusion er, at respondenterne kun i en indledende fase accepterer samarbejde som en uforudsigelig og kompleks proces. Herefter ligger de op til, at samarbejde skal systematiseres og styres som projekter med klare retningslinjer for in- og output. Den tredje konklusion er, at respondenterne ikke oplever det som komplekst at samarbejde med andre aktører, og at de har løsninger parat til at håndtere eventuelle udfordringer. Disse konklusioner ligger op til, at respondenterne er udmærkede til at forhandle og forbinde sig med relevante aktører, men afhandlingen stiller spørgsmålstegn ved, om forberedelsen til samarbejde har været grundig nok, og om aktørerne fortsat vil være i stand til at fastholde de etablerede forbindelser.

EducationsMSc in International Marketing and Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages128