The general theory of terminology: A literature review and a critical discussion

Kirsten Packeiser

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciales formål er at undersøge, hvorvidt den generelle terminologilære repræsenterer terminologi som en uafhængig videnskabelig disciplin. Diskussionen tager udgangspunkt i den terminologiske teori grundlagt af E. Wüster der i sin bog Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie (1979) beskriver den teoretiske side af terminologisk arbejde. Teorien er blevet kritiseret meget af eksperter såsom Kageura, Cabré, Temmerman, m.fl. fordi den ikke er i stand til at afgrænse terminologi klart fra andre relaterede discipliner såsom sprogvidenskab, anvendt sprogvidenskab, leksikografi og fagleksikografi og ikke tager højde for alle aspekter som udgør terminologi i dens helhed. Diskussionen i specialet fokuserer på to af teoriens mest kritiserede karakteristiske træk: relationen mellem begreb og term og relevansen af syntaks – sætningslære – i terminologi. Specialet undersøger om begrebet virkelig spiller en overordnet rolle som fastlagt i den traditionelle teori og om syntaks er relevant for terminologisk arbejde. Yderligere diskuteres fordele og ulemper ved fagleksikografi, en forholdsvis ny disciplin, hvis metode muligvis virker nemmere i tilgangen end terminologiens metode. Diskussionen i specialet er en litteraturevaluering som bygger på teorier fra terminologi, sprogvidenskab, anvendt sprogvidenskab, semantik, leksikologi, fagleksikografi, kognitionsvidenskab og kommunikationsteori og støtter sig til ideer og teser af Eugen Wüster, Kyo Kageura, M. Teresa Cabré, Ferdinand de Saussure, Henning, Bergenholtz, m.fl. Der vurderes at både begreb og term mangler en tilstrækkelig teoretisk definition og at termen burde præsenteres som overordnet til begrebet fordi den udgør forbindelsen mellem terminologiens forskellige arbejdsniveauer – det kognitive niveau, det sproglige niveau og det kommunikative niveau. Endvidere findes det at sætningslæren udgør en vigtig del af det terminologiske arbejde fordi den muliggør benævnelse, udfærdigelse af definitioner, repræsentering af termer i kontekst mv. Sammenligning mellem terminologi og fagleksikografi tydeliggør at begge discipliner er meget forskellige med hensyn til effektivitet, arbejdsmetoder, dækningsgrad og makrostruktur. Fagleksikografi kan således ikke anses som en erstatning for terminologi. Dette speciales diskussion har relevans fordi terminologi på den ene side har beretigelse i at betragtes som en selvstændig videnskab fordi dens arbejdsmetoder og mål er enestående, men på den anden side mangler en fuldstændig teori. Det vil således være fremtidens opgave: at skabe en terminologiteori som tydeligt afgrænser terminologi fra andre discipliner og tager højde for alle dens principper.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages84