Context matters: An interdisciplinary study of the scope for inclusion of critical discourse analysis in a theoretical framework for translation of political discourse

Mona Egerton Engelbrecht

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale har været at undersøge værdien af at inkludere elementer af Norman Fairclough’s (2001; 2003) arbejde med kritisk diskursanalyse i en oversættelsesteori målrettet oversættelse af politisk diskurs. Det teoretiske grundlag for opgaven består dels af Juliane Houses teori om ”Translation Quality Assessment” (1997), uddrag af Faircloughs tilgang til kritisk diskursanalyse (2001; 2003) samt Anne Schjoldagers mikrostrategier for oversættelse (2008). Udgangspunktet for opgaven er, at oversættelse af politisk diskurs er et overset forskningsområde (Schäffner 2012a), som fortjener yderligere belysning. Datagrundlaget for opgaven består af tre danske, politiske tekster som er oversat til engelsk: Den danske statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstaler til folketinget i 2011 og 2012 samt Marie Krarups (DF) blogindlæg i Berlingske om hendes oplevelser under et besøg i New Zealand med Folketingets Forsvarskomite (2013). Mine krav til opgavens empiriske grundlag var, at teksterne skulle være både aktuelle og funderede i en dansk, politisk kontekst samt have et formål i "den virkelige verden" (Blommaert et al 2000). I min analyse har jeg søgt at kombinere de tre teoretiske tilgange nævnt ovenfor. House (1997) anvender i sin teori "register analysis" som grundlag for en komparativ analyse af original og oversættelse med det formål at bedømme oversættelsens kvalitet (ibid.). Jeg har fulgt denne tilgang, og foretaget en analyse af Thornings åbningstale fra 2011. Jeg har derefter suppleret Houses analysemodel med uddrag af kritisk diskursanalysere for at identificere steder i teksten, som muligvis vil være særligt vanskelige at oversætte. Jeg har her lagt vægt på at identificere intertekstuelle referencer, "assumptions" (antagelser) samt de steder i teksten der trækker på afsender og modtagers fælles baggrundsviden (Fairclough 2001 p118). Jeg har valgt at lægge vægt på disse aspekter ud fra en antagelse om, at det er her den tætteste binding til originaltekstens politiske kontekst vil findes. Jeg har derefter kommenteret de anvendte oversættelsesstrategier i hver enkelt at de tre tekster. Jeg har her påvist, at der er mangler i oversættelserne, som kan skyldes at den pågældende oversætter ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på den politiske kontekst, som originalteksten udspringer af. Et eksempel herpå er "fattigdomsydelser" (Thorning 2011a) som oversættes til "poverty relief" (Thorning 2011b), som på engelsk dækker over en slags ulandsbistand. Derudover har min analyse påvist at intertekstuelle referencer til, for eksempel, debatten om indvandrere i Danmark og den tidligere regerings politik ikke bliver gengivet i oversættelsen. Det er derfor tvivlsomt, hvorvidt oversættelserne giver modtagerne et brugbart indblik i den danske politiske kontekst. Jeg har derfor foreslået en ny model for oversættelsesteori, hvor Houses teori suppleres med begreber fra den kritiske diskursanalyse. Jeg har argumenteret for at bibeholde Houses fokus på originaltekstens kontekst og på, at oversættelsen skal kunne indgå i en ny kontekst uden at tabe forbindelsen til dens oprindelige, danske kontekst. Jeg har foreslået at udvide Houses arbejde med "cultural filter" (1997) til også at omfatte det som House kalder "overt" oversættelse - altså oversættelser hvor læseren er klar over, at der er tale om en oversættelse, som det er tilfældet med de oversættelser jeg har brugt som empiri i min analyse. Jeg foreslår her, at "filteret" vendes mod originalteksten, og at oversætteren anvender værktøjer fra kritisk diskursanalyse til at identificere dele af originalteksten, som sandsynligvis vil være særligt udfordrende at oversætte. Denne kombination af "cultural filter" anvendt på originalteksten, sammen med øget opmærksomhed på de dele af teksten der er specielt forankret i den danske kontekst, vil sandsynligvis kunne hjælpe oversættere af politisk diskurs til engelsk til at producere oversættelser, som i højere grad formidler den danske politiske kontekst til et engelsktalende publikum. Specialets konklusion er således, at kritisk diskursanalyse sandsynligvis vil kunne give oversættere et sæt værktøjer, der, sammenholdt med Juliane Houses teori, vil kunne bidrage til udarbejdelse af forbedrede oversættelser af politisk diskurs til engelsk.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2014
Number of pages119