CSR - Corporate or Consumer Social Responsibility

Asger Bjerre-Nielsen & Tina S. Ebbesen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har forsøgt at afdække forholdet mellem udviklingen i informationsteknologien og virksomheders dedikation til CSR-løfter.
Med samfundets stigende efterspørgsel efter virksomheders engagement i bæredygtig forretning, der går udover de juridiske forpligtigelser, har udviklingen inden for informationsteknologi ligeledes givet den moderne forbruger mere magt til at kommunikere med virksomheder og dele information om virksomheder på internettet. For at imødekomme de stigende forventninger finder virksomheder hele tiden nye, bæredygtige tiltag, men ofte formår virksomheder ikke at leve op til det, de selv lover. Dette karakteriseres som greenwashing.
For at undersøge om informationsteknologiens udvikling har haft indflydelse
på virksomheders CSR initiativer, samt hvorledes virksomheder håndtere en CSR skandale, har vi inddraget en komparativ analyse af fire globale virksomheder fra fire forskellige industrier.
For at skabe et teoretisk fundament for CSR har det været relevant at gå i dybden med konceptets udvikling gennem de seneste årtier. Specialet vil derfor inddrage teorier fra flere teoretikere med udgangspunkt i Friedman fra 1970 og frem til Visser og Porter og Kramer fra 2011.
For at danne et mere holistisk billede af informationsteknologiens udvikling og betydning er opgavens fire virksomheder bevidst valgt ud fra, hvornår deres respektive skandaler fandt sted for dermed at kunne afgøre, om informationsteknologi har fået en større betydning for både kunder og virksomheder.
Disse fire virksomheder er:
• Nike
• Coca-Cola
• Apple
• Volkswagen
På baggrund af analysen har vi forsøgsvis konkluderet, at virksomhedernes skandale har fungeret som katalysator for en mere langsigtet CSR strategi. Tidligere har dette dog ikke været lig med nye og forbedrede intentioner. Der er en tendens til, at det økonomiske aspekt af CSR stadig er mest dominerende i virksomheders beslutninger vedrørende CSR. Omvendt kan der også argumenteres for, at forbrugeres købsvaner spiller en lige så stor rolle i det samlede puslespil, der ofte leder til greenwashing. Til trods for at forbrugere er blevet mere informerede formår forbrugere ikke at straffe virksomheder på længere sigt, og dermed forsvinder incitamentet til greenwashing ikke for virksomhederne.
Vores metodiske tilgang til specialet er baseret på socialkonstruktivisme og hermeneutisk læring og bygger hovedsagligt på sekundær data fra de forskellige virksomheders årsrapporter, hjemmesider og internetartikler.

EducationsOther, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages116
SupervisorsJan Michael Bauer