Motivation, præstation & belønning

Brian Møllebjerg Ovesen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg undres over, hvad det er, der får den enkelte ansat til at præstere på jobbet. Hvad er det for mekanismer i og omkring den enkelte, der gør, at han eller hun bidrager til udviklingen af virksomheden? Sigtet med opgaven er, at opnå et bedre kendskab til og dermed en større forståelse af de begreber og værktøjer, der kan anvendes, når man som jeg undres over den menneskelige natur i arbejdsmæssige sammenhænge. Med afsæt i en kort beskrivelse af de oplevelser jeg havde, da jeg var ansat i en større amerikansk virksomhed, har jeg valgt en teoretisk tilgang til problemstillingen. Undersøgelsen er op delt i tre dele: 1. Først vil jeg kigge på nogle af de klassiske adfærds og motivationsteorier, fremsat af Maslow, Herzberg og Lawler. Deres teorier sammenholdes og forsøges indsat i en arbejdsmæssig sammenhæng. 2. Herefter har jeg valgt at analysere hvordan belønningssystemer og Værdibaseret ledelse, kan påvirke præstation og motivation, både hver for sig og sammen. 3. Slutteligt kigger jeg kort på mulighederne for, at motivere gennem læring. Det konkluderes at der er grundlag for at antage, at Maslow’s behovspyramide også giver mening i en arbejdsmæssig sammenhæng. Endvidere konkluderes det, at de fysiologiske behov ikke har samme styrke, som tidligere. Sandsynligvis fordi vi i Danmark har et så veludbygget socialt sikkerhedsnet. Når man sammenholder de tre teorier, skal man være opmærksom på, at ændringer i de forhold, der angiveligt skulle påvirke motivationen hos de ansatte, virker forskelligt på den enkelte. Når belønningssystemer sammenholdes med værdibaseret ledelse, ser vi, at der er tale om to forskellige typer af belønning. Dette ud fra betragtningen om at belønningssystemer afleder kalkuleret belønning, der afregnes individuelt, mens grundlaget for værdibaseret ledelse er, at der finder en emotionel belønning sted, der både kan være individuel og kollektiv. Imidlertid kan kalkuleret belønning og værdibaseret ledelse godt kombineres, idet belønningssystemer kan indgå som en del af virksomhedens muligheder for at regulere de rationelle strukturværktøjer, så som måling og kontrol. Dette finder sted i ”balanceringen” mellem de ”hårde” værktøjer i det rationelle administrative perspektiv, og de ”bløde” værktøjer i netværksperspektivet. Endelig konkluderes det, at viden og læring kan anvendes, som en indirekte motivationsfaktor. Hovedkonklusionen er, at motivation beror på, hvorvidt der anvendes indre eller ydre belønning som middel og at disse godt kan anvendes samtidig, men at det kun er den indre belønning, der reelt skaber motivation.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages63