Creating Shared Value: A post-­‐positivistic analysis of Michael E. Porter’s meta-­‐theoretical eclecticism

Lea Torpegaard Kvistgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Corporate social responsibility (CSR), på dansk kendt som virksomhedernes sociale ansvar, er et fascinerende og yderst komplekst fænomen, der er opstået som resultat af en voksende global opmærksomhed på manglende miljømæssig og menneskelig bæredygtighed. Mange forskere og økonomer peger nu på virksomhederne som en mulig løsning på disse problemstillinger. En af dem er den kendte professor Michael E. Porter, som har formuleret et koncept kaldet CSV: Creating Shared Values. Inden for dette CSV-­koncept beskriver Porter en måde, hvorpå han mener, at virksomheder kan foretage CSR investeringer således, at de både skaber afkast på bundlinjen for den enkelte virksomhed og samtidig øger den samfundsmæssige bæredygtighed. Dette koncept har tiltrukket sig stor opmærksomhed af både positiv og negativ karakter. Dette speciale tager udgangspunkt i dette CSV koncept og søger at analysere det ud fra et meta-teoretisk udgangspunkt. Bevæggrunden stammer fra Thomas Kuhns paradigmetænkning, ifølge hvilken alle forskere og teoretikere, bevidst eller ubevidst, tilhører et videnskabsteoretisk paradigme, som styrer vedkommendes tilgang til teorikonstruktion og ikke mindst deres holdning til, hvad god videnskab indebærer. Endvidere beskriver Kuhn, hvordan teoretikere fra forskellige paradigmer ikke kan forholde sig meningsfuldt til hinandens arbejde, da deres forskellige evalueringskriterier underminerer et fælles sammenligningsgrundlag. Med udgangspunkt i denne antagelse søger dette speciale således at klargøre, hvorvidt kritikken af CSV kan siges at have ophav i en meta-teoretisk usammenlignelighed, altså at kritikerne tilhører et andet paradigme end Michael Porter og derfor fejlagtigt kategoriserer en kvalificeret men videnskabsteoretisk anderledes tankegang som uvidenskabelig og værdiløs. Denne analyse foretages ud fra et post-positivistisk udgangspunkt med henblik på at definere på hvilke punkter CSV afviger fra de post-positivistiske retningslinjer og afslutningsvis modificere CSV, således at den lever op til de post-positivistiske kriterier for god videnskab. Dette opnås ved at opstille en hypotese om, at Porter skriver ud fra et kritisk teoretisk paradigme. Denne hypotese er opstillet på baggrund af en kort, indledende gennemgang af videnskabsteorierne og tjener et analytisk formål. Specialet er herefter inddelt i fem dele. I første del præsenteres og beskrives de to videnskabsteorier, post-positivisme og kritisk teori, som danner grundlaget for analysen. I del to foretages en gennemgang af CSR-litteraturen med det hovedformål at identificere en række nøgleemner inden for feltet, som efterfølgende benyttes til at analysere Michael Porter og CSV ud fra. Ved at analysere, hvorledes Porter forholder sig til disse nøgleemner, afdækkes en række underliggende holdninger og ståsteder, som herefter betragtes ud fra et meta-teoretisk perspektiv med henblik på at definere, hvilket paradigme disse holdninger afspejler. Disse analyser fortages i del tre, hvor den indledende hypotese afvises, og det konkluderes, at Porter udviser en meta-teoretisk eklekticisme, der medfører, at han kombinerer forskellige videnskabsteoretiske elementer fra diverse paradigmer på trods af deres indbyrdes uforenelighed. I del fire diskuteres implikationerne af en sådan eklekticisme, hvilket afdækker en række grundlæggende problemer og kritikpunkter ved CSV konceptet. I del fem modificeres CSV med henblik på at indfri de post-positivistiske kriterier for videnskabelighed, hvoraf to afgørende elementer er henholdsvis målbarhed og generel gyldighed. Det konkluderes, at CSV er for komplekst og for kontekstuelt til at leve op til begge kriterier i sin nuværende, holistiske form, hvorfor der i stedet opstilles en række kausaliteter udledt eksplicit fra CSV. Disse udgør altså den konkrete, målbare kerne i Porters CSV koncept. Specialet lægger herefter op til, at en post-positivistisk falsifikationsproces bør foretages fremadrettet med henblik på at falsificere de af Porters påstande, der ikke har generel gyldighed. Formålet er at finde frem til de elementer af CSV, der er videnskabsteoretisk konsistente, og som via empiriske målinger viser sig at kunne underbygges og dermed udgøre et troværdigt redskab for virksomheder at planlægge og foretage CSR investeringer ud fra.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2013
Number of pages92