Proposed product solution to tackle childhood obesity: A comprehensive and structured approach on multiple levels

Anja Christina Gilvad

Student thesis: Master thesis

Abstract

Situationen omkring børnefedme har udviklet sig ildevarslende over de seneste årtier. Den eskalerende forekomst har allerede vist sig at have overgået forvarslingerne væsentligt for år 2010. Problemstillingen er omfattende og har allerede haft betydelige konsekvenser for samfundet som helhed, bl.a. i form af stigende sundhedsudgifter og økonomiske omkostninger på arbejdsmarkedet. Flere initiativer er allerede iværksat, men hypotesen i dette speciale er, at den eksisterende tilgang til løsningsforslag ikke er tilstrækkelig fyldestgørende til at bekæmpe en problemstilling af dette omfang. Dette er baseret på en formodning om, at de ansvarlige parter, såvel enkeltindivider som på poli-tisk plan, ikke besidder den nødvendige viden eller har de fornødne resurser til at handle anderledes. Specialets primære fokus er således at finde en nem, velstruktureret og fyl-destgørende løsningstilgang, da dette vurderes at være den essentielle kerne i problem-stillingen omkring børnefedme. Den omfattende og komplekse problemstilling vil i sin natur involvere en række relevante undersøgelsesområder, hvorfra udvalgte dele er medtaget, for at illustrere problemets omfang og understøtte nødvendigheden af en cen-traliseret løsning. Specialets konklusion er, at problematikken kræver en bred, overordnet løsnings-orienteret tilgang, hvilket KAL, (Knowledge (viden)/Action (handling)/Lifestyle (livs-stil)), modellen er et konkret bud på. KAL er en selvudviklet model tiltænkt som en effektiv og troværdig database til at samle pålidelige data om sund livsstil og i særde-leshed til at kombinere disse data/denne viden, med henblik på at fremkomme med konkrete handlingsorienterede forslag til implementering af sunde initiativer i hverda-gen. KAL databasen er udtænkt som et centraliseret brugervenligt og effektivt værktøj, der kan benyttes af enkeltindividet, den enkelte familie såvel som større grupper, ek-sempelvis politikere. Ydermere undersøges der i specialet de mest nærliggende interne og eksterne styrker og svagheder samt muligheder og trusler for KAL databasen. Kon-klusionen viser, at den ultimative succes og styrke for KAL ligger i, at der opnås adgang til nødvendige og pålidelige data, tilstrækkelig økonomisk understøttelse samt opnåelse og opretholdelse af høj troværdighed. Den nuværende politiske problemløsningstilgang, med hovedvægt på frivillige sporadiske enkeltsagsløsninger samt en manglende forståelse for problemets reelle omfang, vurderes til at være blandt de største trusler. Begge anses for at kunne trække problemløsningen i langdrag med sandsynligvis mere mar-kante konsekvenser for samfundet som følge. Fastholdelse af den nuværende løsnings-tilgang vil ikke understøtte anvendelsen af KAL. På et højere og mere indflydelsesrigt plan er der en stigende interesse og bekym-ring for problemerne. Dette giver fokus på iværksættelse af initiativer på flere områder og dermed forhåbninger om, at det er muligt at vende problemløsningstilgangen til at være bredtfavnende og dermed understøtte KAL. Databasen understøttes tillige af den teknologiske udvikling, og det vil med bestående teknologi og knowhow være muligt at gennemføre KAL og sikre brugernes adgang til data, analyse og løsningspræsentationer. Med basis i blandt andet disse styrker og muligheder kan der skabes et effektivt og brugbart produkt (KAL) til bekæmpelse af børnefedme.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages74