Intuition: the art of guessing: An analysis of how executives in organizations make decision when faced with new and novel circumstances.

Jarad Hartwell Leisner

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har til formål at undersøge fænomenen kendt som intuition. Gennem den kognitive innovationslitteratur vil dette fænomen blive beskrevet teoretisk, og gennemprøvet empirisk. Med udgangspunkt i en input-output model vil forskellige beslutnings mekanismer blive beskrevet i et processuelt perspektiv. Modellen bygger på et dobbelt process perspektiv, bestående af beviste og ikke-beviste mekanismer. Det ses at erfaring, grundliggende holdninger og den konkrete kontekst beslutningstageren trækker på influerer hvilke beslutninger bliver truffet. Denne kontektualitet, og det individuelle perspektiv, medførerat beslutninger ses som den mest meningsfulde måde at opnå et forventet udbytte der tilfredstiller individuelle kriterier og motiver. Intuition kan derfor ses som en ikke bevidst proces, der trækker på et individs erfaringer og viden for derved at træffe hurtige og relevante beslutninger. En integrerede teoretisk model vil blive anvendt på en række kvalitative interviews med erfarne beslutningstagere på et strategisk plan. Igennem en afstemning af teori med empiri, vil den integrerede teori blive valideret. Derudover vil flere fortællinger, baseret på semistrukturerede interview, blive kortlagt. Igennem denne kortlægningsmetode vil underliggende temaer og koncepter blive beskrevet, og emergerende elementer vil blive analyseret. Undersøgelsen konkluderer at beslutningsprocesser under nye og foranderlige omstændigheder er stærkt influeret of den kontekt beslutningstageren befinder sig i. Derudoverinfluerer individuelle holdninger, antagelser og affektive fornemmelser en indre accept, der finder sted inden en beslutning bliver artikuleret eksternt. Intuition er derved medieret af hvad er passende, og denne selektions mekanisme er hvad der gør den informerede intuition til en valid og effektive beslutningsmekanisme.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2012
Number of pages151