Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Rikke Jakobsen & Lea Andersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den 26. januar 2008 udsendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et notat som ændrede betingelser for at anvende produktionsmetoden som indregningsmetode. Notatet omhandler indregning af indtægter i årsrapporten, når denne aflægges efter årsregnskabsloven.1 Styrelsen anfører, at alle danske virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, skal opfylde kriterierne i den internationale regnskabsvejledning IAS 11 om entreprisekontrakter for at kunne anvende produktionsmetoden som indregningsprincip. Samtidig præciseres det, at der er betydelig forskel på kriterierne for anvendelse af produktionsmetoden i den danske Regnskabsvejledning 6 og den internationale IAS 11. Den danske årsregnskabslov er en rammelov og detailregulering til den praktiske anvendelse skal findes i danske og internationale regnskabsvejledninger. I bemærkninger til årsregnskabsloven af 20012 er der henvist til at kriterier i både Regnskabsvejledning 6 og i IAS 11 skal være opfyldt, for at kunne indregne entreprisekontrakter efter produktionsmetoden. Mange virksomheder og revisorer i Danmark har hidtil været af den opfattelse, at produktionsmetoden kunne anvendes, blot der på forhånd var indgået en ordre og de øvrige betingelser i Regnskabsvejledning 6 var overholdt. Af IAS 11 fremgår det imidlertid, at kontrakten skal være individuelt forhandlet. Begrebet individuelt forhandlet defineres ikke nærmere i IAS 11 men det er opfattelsen, at det aktiv, virksomheden producerer, skal betragtes som individuelt fremstillet.3 På baggrund af flere afgørelser fra Fondsrådet er det ikke uventet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vælger at fortolke årsregnskabsloven i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder.4 Der er til supplering af IAS 11 i juni måned 2008 udsendt en fortolkningsstandard IFRIC 15. Denne skal bidrage til at fastlægge, hvornår der er tale om en individuelt forhandlet kontrakt. Derudover åbner den mulighed for indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden ved anvendelse af indregningskriterierne i IAS 18. Vi mener, at det udsendte notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen set i sammenhæng med fortolkningsbidraget fra IFRIC giver anledning til en teoretisk diskussion af formålet med årsrapporten set fra brugernes synspunkt. Samtidig er der ikke foretaget en gennemgribende diskussion af, hvordan den nye fortolkning af årsregnskabsloven rent praktisk skal udmøntes.

EducationsMSc in Auditing, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages118