Beyond Fundamentals: An Empirical Study of Theoretical Value Drivers in the E&P and Dry Bulk Sector

Erik Aspen Fosså & Even Mostue Naume

Student thesis: Master thesis

Abstract

Det er en bred enighet blant teoretikere og praktikere om at en aksjes virkelige verdi er nåverdien av all fremtidig verdiskapning fra det underliggende selskapet. Markedet er imidlertid ikke begrenset av teorien, og en aksjes verdi i markedet er summen av alle aktørenes forventninger til selskapet, både negative og positive. Denne avhandlingen utforsker skjæringspunktet i mellom teoretiske verdidrivere og markedets prising med fokus på å forstå hvordan investorene vektlegger de fundamentale driverne i sin verdsettelse av selskapene i to sektorer kjent for å være preget av volatile markedsforhold, nærmere bestemt E&P og dry bulk sektoren. Samtidig vil oppgaven forsøke å lage finansielle modeller som kan verdsette selskapene i de respektive sektorene basert på markedets sentiment og vurdering av de fundamentale driverne i sektorene. Avhandlingen kartlegger den gjeldende verdsettelsesteorien for å danne hypoteser om de forventede relasjonene i mellom pris og verdidrivere, og for å undersøke hypotesene har vi innhentet prisdata og kvartalsvise regnskapstall fra 1980 til og med 2016 for nesten 700 selskaper. Disse dataene er strukturert i en database som benyttes til å gjennomføre deskriptive grafiske analyser og regresjonsanalyser. De grafiske analysene bidro til å skape et overblikk over dataene og fungerte i tillegg som en raffineringsprosess, der vi justerte hypotesene foreslått av teorien til forholdene vi faktisk observerte. Regresjonsanalyser ble gjennomført hvert kvartal med de til enhver tid tilgjengelige datapunktene, slik at stabiliteten i relasjonen mellom pris og verdidrivere kunne vurderes over tid og endringer kunne vurderes i en større kontekst. Det ble også gjennomført analyser med all tilgjengelig data over hele perioden i en samlet stor regresjonsmodell, som på sitt meste inneholdt 12.000 observasjoner. Resultatene fra de kvartalsvise regresjonene viste at forholdet mellom verdidriverne og markedsmultiplene var ustabile over tid, noe som betyr at den retningen en verdidriver ifølge teorien påvirker markedets prising av et selskap i sektoren vil kunne variere fra en periode til en annen. Tilsvarende var den økonomiske og statistiske signifikansen til verdidriverne også varierende. De samlede regresjonene bekreftet på mange måter våre hypoteser, men driverne var sjeldent statistisk og økonomisk signifikante på samme tid og bekreftet dermed bildet dannet i de kvartalsvise regresjonene. Oljeprisen og fraktrateindeksen var imidlertid både økonomisk og statistisk signifikante drivere for markedsprisen i de respektive sektorene, og det kan derfor konkluderes med at de regnskapsmessige verdidriverne, med noen få unntak, hadde liten innvirkning på prisingen, men at oljeprisen og fraktratene spilte en vesentlig rolle for markedets verdsettelse av selskapene. Regresjonsmodellene basert på de teoretiske verdidriverne ble raffinert og brukt til å verdsette et selskap fra hver sektor. Selv om modellene har en lav forklaringsgrad, ga de en bedre verdsettelse enn en simpel median/gjennomsnittsbetraktning.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages163