Finding Peers in a Small Market: An Application of the SARD Approach in Denmark

Emilie Bjørnekær Rosenkvist & Nicoline Emilie Storm

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger præcisionsgraden af forskellige metoder til udvælgelse af sammenlignelige selskaber i et lille marked til multipel værdiansættelse. Ud fra et teoretisk synspunkt kræver multipel værdiansættelse at de valgte peers har identisk lønsomhed, vækst og risiko. Disse fænomener bliver ofte approksimeret ud fra branchetilhørsforhold eller ligheder i fundamentale nøgletal. Flere empiriske studier tester hvilken af disse tilgange fører til de mest præcise værdiansættelsesestimater. Disse studier kommer frem til forskellige konklusioner. I denne afhandling tester vi en udvælgelsesmetode kaldet SARD (Sum of Absolute Rank Differences), som er baseret på finansielle variable der måler lønsomhed, vækst og risiko. Metoden kategoriseres derfor som en fundamental tilgang. SARD blev først foreslået af Knudsen, Kold & Plenborg (2017), som fremhæver metoden som simpel og intuitiv. Specifikt forventes det at SARD metoden gør sig særligt godt på små markeder med få observationer indenfor hver branche, da metoden ikke påvirkes af dette. Med afsæt heri tester vi den empiriske præcisionsgrad af SARD metoden overfor branchetilhørsforhold på det danske marked, der er et sådant lille marked. Dette gøres ved at foretage multipelværdiansættelser af selskaber noteret på NASDAQ Copenhagen hvert år fra 2010 til 2019, ud fra hver udvælgelsesmetode og kombinationer af disse. Vores resultater viser at SARD metoden er en mere præcis udvælgelsesmetode end branchetilhørsforhold når disse testes op imod hinanden. Vores resultater er robuste over tid og på tværs af fire værdiansættelsesmultipler og antal sammenlignelige selskaber. Vi finder også evidens for at SARD metoden med fordel kan tilpasses til den ønskede værdiansættelsesmultipel. Vi tester ligeledes en kombination af SARD metoden og branchetilhørsforhold. Vores resulter viser at denne metode giver de mest præcise værdiestimater på tværs af udvælgelsesmetoder. Dette resultat indikerer at branchetilhørsforhold indeholder yderligere værdiansættelsesspecifik information, som ikke indfanges af fundamentale nøgletal. Endelig viser vores resultater at inklusionen af én ekstra fundamental variabel øger præcisionsgraden af SARD metoden, både på tværs af og indenfor brancher

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages154