Risk Management in O.W. Bunker A/S

Christian Askjær Donkild & Patrick Capobianco

Student thesis: Master thesis

Abstract

O.W. Bunker’s konkurs d. 7. november 2014 kom som et chok for aktiemarkeder verden over. Indtrykket var nemlig, at virksomheden var stabil og havde en god risikoafdækning. Givet konkursen var dette tilsyneladende ikke tilfældet. Afhandlingen søger at afdække hvorfor ledelsen havde incitamenter til ikke at oplyse markedet om de risici, som var forbundet med en investering i O.W. Bunker, i perioden op til børsnoteringen. I denne forbindelse vil vi inddrage de informationer O.W. Bunker gav til markedet, både gennem prospektet men også gennem andet salgsfremmende materiale. Analysen af incitamenterne bygger på en spilteoretisk analyse af en spillers forskellige valg, og under antagelse af rationalitet hos spillerne, søger afhandlingen at afdække, hvorfor spilleren må have fundet størst forventet afkast, ved at handle som gjort. Afhandlingen benytter omfattende teori omkring risk management, hedging, incitamentsstruktur i principal-agent forhold, fordele og ulemper ved forskellige metoder til at sikre ejernes interesser i virksomhedsforhold samt teori omkring tilfældighed i forbindelse med spekulative investeringer. I forbindelse med denne undersøgelse, behandles også prospektansvaret i dansk ret, som bør være med til at afholde aktører fra at undlade information eller sprede misvisende information i forbindelse med børsnoteringen af en virksomhed, idet de ansvarlige vil kunne ifalde erstatningsansvar.Ud fra den juridiske behandling af casen klarlægges det, at de ansvarlige for O.W. Bunker’s prospekt har handlet culpøst og er erstatningsansvarlige for de tab som aktionærerne har lidt i forbindelse med køb af aktier under udbuddet op til børsintroduktionen og den efterfølgende konkurs. Ved at opstille spiltræ med de mulige strategier og deres tilhørende forventede afkast, søger afhandlingen at forklare, hvorfor forventningen til afkast blev større ved at misinformere markedet. Problemet opstår idet man har en forventet sandsynlighed for de forskellige scenarier, givet at det forventede afkast er en funktion af sandsynlighed for afkastet ganget størrelsen af afkast. De tidligere gode resultater i O.W. Bunker kan sandsynligvis have forvrænget virksomhedens bevidsthed omkring sandsynlighederne for afkast forbundet med de forskellige strategier, hvorfor ledelsen ikke indså at tilfældighed muligvis spillede en større rolle end evner. Merværdien for ejerne og ledende 9 of 129 medarbejdere i form af aktier, optioner, warrants, hæder og anerkendelse, ved ikke uddybende nok at fortælle om risici forbundet med virksomheden, kan derfor, grundet forvrængede sandsynligheder, havde været opfattet som et større forventet afkast, på trods af risikoen for at ifalde erstatningsansvar, end det forventede afkast ved uddybende at fortælle om alle risici forbundet med virksomheden inden børsintroduktionen. Ud fra denne betragtning ville det være naturligt at stramme reglerne, for således at opnå større samfundsnytte. Dog viser studier, at nogen grad af moral hazard kan være gavnligt for samfundsøkonomien, idet det overordnet set ville være for byrdefuldt og for hæmmende for økonomien at reducere muligheden for moral hazard, givet at alle virksomheder er nødsaget til at efterfølge strengere krav og ikke kun virksomheder som søger at sløre deres egentlige risikoprofil. Et strengere regelsæt ville givetvist ikke have ændret udfaldet, da sandsynligheden for at blive ikendt erstatningsansvar blev vurderet til at være lille, givet høj tillid til historisk performance. Incitamenterne for at underdrive risici eksisterede således, fordi sandsynlighederne for afkast til de forskellige strategier blev fejlvurderet og fordi regnskabsstandarderne tillader sløring af spekulativ profit.

EducationsMSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2015
Number of pages129