ДАДИМ СТРАНЕ ЭКОЛОГИЮ!

Tatjana Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne opgave har som formål at besvare hovedspørgsmålet:Hvilke udfordringer vil danske producenter af økologiske fødevarer mv. forvente at stå over for, hvis de ønsker at etablere en eksport af deres varer til Rusland?Hovedspørgsmålet søges afdækket via besvarelse af en række underspørgsmål:1) Spiller forskellige former for mærkning af økologi på varerne en rolle for den russiske forbrugers indkøbsvalg?2) Lægger den russiske forbruger mærke til den mest kendte og udbredte mærkning: GOST?3) Hvilket segment af russiske forbrugere vil en eksport indledningsvist bedst kunne målrettes mod?4) Hvad er motiverne for den russiske forbrugers køb af økologiske varer?o Hensyntagen til sit eget og familiens helbred og velbefindende.o Hensyntagen til miljøet hvori varen produceres samt til de levende dyr der indgår i produktionen af varen.o At opnå prestige ved at være blandt de få, der har råd til at købe de dyrere økologiske varer.For empirisk at nærme sig svar på spørgsmålene, er foretaget en dataindsamling i form af en enquete. Med en sådan dataindsamling vil det være muligt at afdække svar på underspørgsmålene i forhold til demografiske kriterier og behovskriterier samt at undersøge kulturelt bestemte og skjulte motiver til indkøb af økologiske varer.Konkret er enqueten udformet med 32 spørgsmål og er distribueret i Moskva og Sankt Petersborg først og fremmest elektronisk via spørgeskemafunktionaliteten i Google Docs og desuden via hardcopies fremsendt og modtaget pr. brev. 71 respondenter har i alt besvaret og heraf er 65 benyttet til analysen.Resultaterne peger på, at der findes tre grupper med ret forskellige præferencer i forhold til producenter og indkøbssteder.Den første gruppe har præferencer overfor europæiske (i.e. udenlandske) varer og disse angives at blive indkøbt gennemsnitligt to gange om ugen. Alle i gruppen er kvinder med bopæl i Moskva og har høj social status målt på indkomstniveau. På trods af at de ikke udelukker eksistensen af russiske økologiske producenter, køber de ikke deres varer. De undersøger heller aldrig en vare for økologisk mærkning. Dette giver anledning til den tanke, at denne gruppe køber varer pga. prestige under påvirkning af mennesker med hvem de ønsker at identificere sig. Dette er nærmere undersøgt ved hjælp af Hofstedes kulturdimensionsteori, Ingleharts postmodernisme og intergenerationelle værdiændringer, Iljins bidrag til forbrugeradfærd samt ved hjælp af at sammenholde spørgeskemaets resultater og respondenternes kommentarer.Den anden gruppe køber også økologiske varer, men fra hjemlandets producenter. I modsætning til den første gruppe undersøger de varen for eventuel økologisk mærkning før køb. Økologisk mærkning opfattes af dem som en garant for økologi. Dette på trods af, at der ikke er nogen lovgivning vedr. økologisk mærkning eller vedr. udstedelsen af økologisk mærkning. Eksistensen af ikke-kommercielle organisationer der påtager sig at certificere økologi ændrer ikke på dette, da sådanne organisationer ikke selv er underlagt kontrol.Den tredje og største gruppe omfatter personer der handler på markeder. Disse tror at de køber naturligt opdyrkede fødevarer. ”Naturligt opdyrkede” betyder for dem at varen bl.a. er dyrket langt ude på landet. Økologisk mærkning for dem er sælgerens garanti for varens naturlighed. Blandt dem hvor der naturligt opdyrkede ikke spiller en lige så vigtig rolle, foregår indkøbene alligevel på markederne, da det er billigt og det giver dem mulighed for at forhandle om priserne med sælgeren.Opgaven inddrager en række andre forhold, der undervejs dukker op i analysen, og som har relevans for hoved- og underspørgsmål.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages87