Vetenskaplig produktion och högskolors övergång till universitet: Bakgrund, utveckling och analys av publikationsdata

Olof Ejermo, Yotam Sofer

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Vetenskaplig produktion bestäms i ett samspel mellan resurser och individer och påverkas av den historiska framväxten av universitets- och högskoleväsendet. Statens roll är i många länder – däribland Sverige – central eftersom det är den som grundar lärosäten och definierar deras fri- och rättigheter och även finansierar forskning och utbildning. Det spelar också roll vilka individer, högskolor och universitet som finansieras.
Denna rapport analyserar bestämningsfaktorer för vetenskaplig produktion i form av publikationer. I en första del görs en historisk genomgång av utvecklingen av det svenska akademiska systemet med fokus på hur finansiella och institutionella faktorer påverkar den vetenskapliga produktionen. Genomgången visar att vetenskaplig produktivitet även påverkas av förutsättningar på individnivå där exempelvis relationen mellan forskning och undervisning är av vikt. I rapportens andra del görs empiriska analyser baserade på publikationsdata för att kartlägga hur individuella egenskaper samvarierar med publikationstakten. Rapporten innehåller också en analys av hur omvandlingen av högskolor till universitet påverkar förutsättningarna att producera vetenskapliga verk.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherSNS förlag
Number of pages111
ISBN (Print)9789189754102
Publication statusPublished - May 2023
SeriesForskningsrapport / Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Cite this