Shared Care: Samspil og konflikt mellem kommune, praksislæge og sygehus. Aalborg Kommunes Demensudredningsmodel i praksis

Janne Seemann, Rasmus Antoft

Research output: Book/ReportReportResearch

61 Downloads (Pure)

Abstract

Shared Care (Hughes & Pritchard 1995) er blevet et af sundhedsvæsenets nyere og centrale begreber, der, populært udtrykt, søger “det sømløse sundhedsvæsen” gennem en tværsektoriel sammentænkning af patientforløb. Kritikken af det fragmenterede sundhedsvæsen er pågået i flere årtier, og har herunder inkluderet en kritik af mangel på sammenhæng i en række patientforløb, der kræver et samspil mellem sygehus, primærkommune og praktiserende læge (Seemann 1999). Selvom de mange parter i sundhedsvæsenet har opbygget og udviklet tværgående relationer, er det generelt vurderingen, at horisontale processer ikke understøttes tilstrækkeligt. De interorganisatoriske strukturer og relationer er ofte underudviklede, sporadiske samt tunge og tidskrævende (Seemann 2001). Tilmed kan der stadig i høj grad være tale om uoverensstemmelser og alvorlige sammenstød. Fordomme og uindfriede forventninger med baggrund i betydelige domæne-, behandlings-, kultur- og professionskonflikter har præget billedet. I Aalborg Kommune har man søgt at udmønte Shared Care-begrebet i.f.m. udviklingen og implementeringen af den såkaldte “demensudredningsmodel”. Demensudredningsmodellen har i udgangspunktet først og fremmest haft fokus på at intensivere samspillet i primær sektor mellem kommunens 13 lokalområder og de 99 praktiserende læger fordelt på 69 praksis. Modellen er imidlertid samtidig stærkt ressource- og opgaveafhængig af forskellige specialister i sekundær sektor. Modellen stiller krav om et tæt samarbejde mellem den (muligt) demente, de pårørende, hjemmesygeplejen (især den særligt uddannede demenssygeplejerske), den praktiserende læge og sygehuse/sekundær sektor (især geriatrien, gerontopsykiatrien og neurologien). Modellen foreskriver samarbejdsstruktur, kontaktmåder, en fælles ensartet udredningsprocedure samt årlig opfølgning og gennemgang (se bilag a). Hensigten er at opkvalificere primær sektor på demensområdet, så en væsentlig del af opgaveløsningen flyttes fra sekundær sektor. Hovedargumentet er især, at de praktiserende læger har det nødvendige og dybe kendskab til deres patienter, som gør det hensigtsmæssigt, at de foretager en første udredning af en muligt dement i tæt samspil med den kommunale demenssygeplejerske. Vi mener, at modellen kan anskues som et led i en generel arbejdsdelings- og opgaveforskydningsdiskussion dels på tværs af primær og sekundær sektor dels internt i såvel primær som sekundær sektor. Demensudredningsmodellen kan dermed ses som et eksempel på, hvordan Shared Care fungerer i praksis.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Handelshøjskolen i København
Number of pages87
Publication statusPublished - 2002
Externally publishedYes
SeriesFLOS Forskningsrapport
Number3

Cite this