Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler: Betænkning nr. 1502/2008

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Abstract

Udvalget anbefaler i betænkningen, at der indføres regler, som giver købere af defekte produkter mulighed for at benytte alle mangelsbeføjelser i købeloven, herunder som noget nyt mulighed for at kræve erstatning for skade, som den mangelfulde genstand forvolder på person eller andre ting (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler.

Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have lidt ved salgsgenstandens skadeforvoldelse på person eller andre ting.

4 medlemmer af udvalget finder, at sælgers erstatningspligt ikke bør omfatte skader på person eller andre ting, der skyldes en mangel, som det som følge af den tilgængelige videnskabelige og tekniske viden ikke var muligt at opdage på det tidspunkt, da salgsgenstanden blev bragt i omsætning. Disse medlemmer anbefaler derfor, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse til udmålingsreglen, således at sælger ikke er erstatningsansvarlig for produktskader, der har karakter af sådanne såkaldte udviklingsskader.

Udvalget foreslår endvidere, at købelovens mangelsbegreb udformes således, at der indsættes en udtrykkelig og ufravigelig regulering af spørgsmålet om salgsgenstandens sikkerhed.

Udvalget foreslår desuden visse ændringer i købelovens regler om absolutte reklamationsfrister i anledning af mangler ved salgsgenstanden, således at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Endelig har udvalget drøftet, om der bør foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade.

Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i givet fald nærmere bør afgrænses.

4 medlemmer af udvalget anbefaler en løsning, hvorefter en senere erhverver af salgsgenstanden har adgang til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for den erhvervsdrivende sælger. Bestemmelsen tager sigte på for forbrugerkøbs vedkommende at lovfæste almindelige ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver.

3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i købeloven, hvorefter sælger ved mangler ikke alene er erstatningsansvarlig ved skade på købers person eller ting, men også ved skade på personer, der hører til køberens husstand, eller på ting, der tilhører denne personkreds. Disse 3 udvalgsmedlemmer finder, at den mest hensigtsmæssige løsning er en kombination af ovennævnte cessionsbestemmelse og ovennævnte husstandsregel og anbefaler på den baggrund, at begge bestemmelser indsættes i købeloven.

6 medlemmer af udvalget har samlet set ikke kunnet anbefale, at der foretages en nærmere regulering af spørgsmålet om, hvem der kan gøre mangelsbeføjelser, herunder erstatning i anledning af produktskader, gældende over for sælgeren på køberetligt grundlag.

Original languageDanish
Title of host publicationBetænkning nr. 1502 : Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherJustitsministeriet
Publication date2008
ISBN (Print)87-91851-58-0
ISBN (Electronic)87-91851-58-9
Publication statusPublished - 2008

Cite this

Møgelvang-Hansen, P. (2008). Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler: Betænkning nr. 1502/2008 . In Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler København: Justitsministeriet.
Møgelvang-Hansen, Peter. / Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler : Betænkning nr. 1502/2008 . Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. København : Justitsministeriet, 2008.
@inbook{993fa580234e11dea2a7000ea68e967b,
title = "Om visse k{\o}beretlige regler om sikkerhedsmangler: Bet{\ae}nkning nr. 1502/2008",
abstract = "Udvalget anbefaler i bet{\ae}nkningen, at der indf{\o}res regler, som giver k{\o}bere af defekte produkter mulighed for at benytte alle mangelsbef{\o}jelser i k{\o}beloven, herunder som noget nyt mulighed for at kr{\ae}ve erstatning for skade, som den mangelfulde genstand forvolder p{\aa} person eller andre ting (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen b{\o}r gennemf{\o}res som led i en generel regulering i k{\o}beloven af sp{\o}rgsm{\aa}let om sikkerhedsmangler.Udvalget foresl{\aa}r, at der i k{\o}beloven inds{\ae}ttes en bestemmelse, der indeholder en ikke udt{\o}mmende opregning af, hvilke poster k{\o}beren kan kr{\ae}ve erstattet som f{\o}lge af mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indeb{\ae}rer, at en k{\o}ber, der lider tab som f{\o}lge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med d{\ae}kningsk{\o}b, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men ogs{\aa} erstatning for det tab, k{\o}beren m{\aa}tte have lidt ved salgsgenstandens skadeforvoldelse p{\aa} person eller andre ting.4 medlemmer af udvalget finder, at s{\ae}lgers erstatningspligt ikke b{\o}r omfatte skader p{\aa} person eller andre ting, der skyldes en mangel, som det som f{\o}lge af den tilg{\ae}ngelige videnskabelige og tekniske viden ikke var muligt at opdage p{\aa} det tidspunkt, da salgsgenstanden blev bragt i oms{\ae}tning. Disse medlemmer anbefaler derfor, at der inds{\ae}ttes en undtagelsesbestemmelse til udm{\aa}lingsreglen, s{\aa}ledes at s{\ae}lger ikke er erstatningsansvarlig for produktskader, der har karakter af s{\aa}danne s{\aa}kaldte udviklingsskader.Udvalget foresl{\aa}r endvidere, at k{\o}belovens mangelsbegreb udformes s{\aa}ledes, at der inds{\ae}ttes en udtrykkelig og ufravigelig regulering af sp{\o}rgsm{\aa}let om salgsgenstandens sikkerhed.Udvalget foresl{\aa}r desuden visse {\ae}ndringer i k{\o}belovens regler om absolutte reklamationsfrister i anledning af mangler ved salgsgenstanden, s{\aa}ledes at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved s{\aa}danne mangler vil k{\o}berens mangelskrav herefter alene v{\ae}re reguleret af de almindelige for{\ae}ldelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om for{\ae}ldelse af fordringer.Endelig har udvalget dr{\o}ftet, om der b{\o}r foretages en lovregulering af sp{\o}rgsm{\aa}let om, hvilken personkreds der er berettiget til p{\aa} k{\o}beretligt grundlag at rette et krav mod s{\ae}lgeren i anledning af produktskade.Der har ikke v{\ae}ret enighed i udvalget om, hvorvidt en s{\aa}dan regulering er hensigtsm{\ae}ssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i givet fald n{\ae}rmere b{\o}r afgr{\ae}nses.4 medlemmer af udvalget anbefaler en l{\o}sning, hvorefter en senere erhverver af salgsgenstanden har adgang til at g{\o}re mangelsbef{\o}jelser g{\ae}ldende over for den erhvervsdrivende s{\ae}lger. Bestemmelsen tager sigte p{\aa} for forbrugerk{\o}bs vedkommende at lovf{\ae}ste almindelige ulovbestemte principper om cession, s{\aa}ledes at de bef{\o}jelser, den oprindelige k{\o}ber kunne have gjort g{\ae}ldende over for den erhvervsdrivende s{\ae}lger i anledning af mangler, {"}f{\o}lger med{"} genstanden og kan p{\aa}ber{\aa}bes af den senere erhverver.3 af disse medlemmer foresl{\aa}r desuden, at der inds{\ae}ttes en bestemmelse i k{\o}beloven, hvorefter s{\ae}lger ved mangler ikke alene er erstatningsansvarlig ved skade p{\aa} k{\o}bers person eller ting, men ogs{\aa} ved skade p{\aa} personer, der h{\o}rer til k{\o}berens husstand, eller p{\aa} ting, der tilh{\o}rer denne personkreds. Disse 3 udvalgsmedlemmer finder, at den mest hensigtsm{\ae}ssige l{\o}sning er en kombination af ovenn{\ae}vnte cessionsbestemmelse og ovenn{\ae}vnte husstandsregel og anbefaler p{\aa} den baggrund, at begge bestemmelser inds{\ae}ttes i k{\o}beloven.6 medlemmer af udvalget har samlet set ikke kunnet anbefale, at der foretages en n{\ae}rmere regulering af sp{\o}rgsm{\aa}let om, hvem der kan g{\o}re mangelsbef{\o}jelser, herunder erstatning i anledning af produktskader, g{\ae}ldende over for s{\ae}lgeren p{\aa} k{\o}beretligt grundlag.",
keywords = "K{\o}beret, Danmark, Produktansvar, Bet{\ae}nkninger",
author = "Peter M{\o}gelvang-Hansen",
note = "Peter M{\o}gelvang-Hansen er bidrager i sin egenskab som formand for Justitsministeriets udvalg om k{\o}beretlig regulering af k{\o}beansvar",
year = "2008",
language = "Dansk",
isbn = "87-91851-58-0",
booktitle = "Bet{\ae}nkning nr. 1502",
publisher = "Justitsministeriet",

}

Møgelvang-Hansen, P 2008, Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler: Betænkning nr. 1502/2008 . in Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. Justitsministeriet, København.

Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler : Betænkning nr. 1502/2008 . / Møgelvang-Hansen, Peter.

Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. København : Justitsministeriet, 2008.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

TY - GEN

T1 - Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

T2 - Betænkning nr. 1502/2008

AU - Møgelvang-Hansen, Peter

N1 - Peter Møgelvang-Hansen er bidrager i sin egenskab som formand for Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering af købeansvar

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - Udvalget anbefaler i betænkningen, at der indføres regler, som giver købere af defekte produkter mulighed for at benytte alle mangelsbeføjelser i købeloven, herunder som noget nyt mulighed for at kræve erstatning for skade, som den mangelfulde genstand forvolder på person eller andre ting (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler.Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have lidt ved salgsgenstandens skadeforvoldelse på person eller andre ting.4 medlemmer af udvalget finder, at sælgers erstatningspligt ikke bør omfatte skader på person eller andre ting, der skyldes en mangel, som det som følge af den tilgængelige videnskabelige og tekniske viden ikke var muligt at opdage på det tidspunkt, da salgsgenstanden blev bragt i omsætning. Disse medlemmer anbefaler derfor, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse til udmålingsreglen, således at sælger ikke er erstatningsansvarlig for produktskader, der har karakter af sådanne såkaldte udviklingsskader.Udvalget foreslår endvidere, at købelovens mangelsbegreb udformes således, at der indsættes en udtrykkelig og ufravigelig regulering af spørgsmålet om salgsgenstandens sikkerhed.Udvalget foreslår desuden visse ændringer i købelovens regler om absolutte reklamationsfrister i anledning af mangler ved salgsgenstanden, således at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.Endelig har udvalget drøftet, om der bør foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade.Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i givet fald nærmere bør afgrænses.4 medlemmer af udvalget anbefaler en løsning, hvorefter en senere erhverver af salgsgenstanden har adgang til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for den erhvervsdrivende sælger. Bestemmelsen tager sigte på for forbrugerkøbs vedkommende at lovfæste almindelige ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver.3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i købeloven, hvorefter sælger ved mangler ikke alene er erstatningsansvarlig ved skade på købers person eller ting, men også ved skade på personer, der hører til køberens husstand, eller på ting, der tilhører denne personkreds. Disse 3 udvalgsmedlemmer finder, at den mest hensigtsmæssige løsning er en kombination af ovennævnte cessionsbestemmelse og ovennævnte husstandsregel og anbefaler på den baggrund, at begge bestemmelser indsættes i købeloven.6 medlemmer af udvalget har samlet set ikke kunnet anbefale, at der foretages en nærmere regulering af spørgsmålet om, hvem der kan gøre mangelsbeføjelser, herunder erstatning i anledning af produktskader, gældende over for sælgeren på køberetligt grundlag.

AB - Udvalget anbefaler i betænkningen, at der indføres regler, som giver købere af defekte produkter mulighed for at benytte alle mangelsbeføjelser i købeloven, herunder som noget nyt mulighed for at kræve erstatning for skade, som den mangelfulde genstand forvolder på person eller andre ting (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler.Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af mangler ved salgsgenstanden. Bestemmelsen indebærer, at en køber, der lider tab som følge af mangler ved salgsgenstanden, ikke alene kan rejse krav om erstatning for udgifter forbundet med dækningskøb, afsavnserstatning, erstatning for driftstab mv., men også erstatning for det tab, køberen måtte have lidt ved salgsgenstandens skadeforvoldelse på person eller andre ting.4 medlemmer af udvalget finder, at sælgers erstatningspligt ikke bør omfatte skader på person eller andre ting, der skyldes en mangel, som det som følge af den tilgængelige videnskabelige og tekniske viden ikke var muligt at opdage på det tidspunkt, da salgsgenstanden blev bragt i omsætning. Disse medlemmer anbefaler derfor, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse til udmålingsreglen, således at sælger ikke er erstatningsansvarlig for produktskader, der har karakter af sådanne såkaldte udviklingsskader.Udvalget foreslår endvidere, at købelovens mangelsbegreb udformes således, at der indsættes en udtrykkelig og ufravigelig regulering af spørgsmålet om salgsgenstandens sikkerhed.Udvalget foreslår desuden visse ændringer i købelovens regler om absolutte reklamationsfrister i anledning af mangler ved salgsgenstanden, således at disse frister ikke finder anvendelse, hvis salgsgenstanden lider af en sikkerhedsmangel. Ved sådanne mangler vil køberens mangelskrav herefter alene være reguleret af de almindelige forældelsesregler, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.Endelig har udvalget drøftet, om der bør foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade.Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i givet fald nærmere bør afgrænses.4 medlemmer af udvalget anbefaler en løsning, hvorefter en senere erhverver af salgsgenstanden har adgang til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for den erhvervsdrivende sælger. Bestemmelsen tager sigte på for forbrugerkøbs vedkommende at lovfæste almindelige ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver.3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i købeloven, hvorefter sælger ved mangler ikke alene er erstatningsansvarlig ved skade på købers person eller ting, men også ved skade på personer, der hører til køberens husstand, eller på ting, der tilhører denne personkreds. Disse 3 udvalgsmedlemmer finder, at den mest hensigtsmæssige løsning er en kombination af ovennævnte cessionsbestemmelse og ovennævnte husstandsregel og anbefaler på den baggrund, at begge bestemmelser indsættes i købeloven.6 medlemmer af udvalget har samlet set ikke kunnet anbefale, at der foretages en nærmere regulering af spørgsmålet om, hvem der kan gøre mangelsbeføjelser, herunder erstatning i anledning af produktskader, gældende over for sælgeren på køberetligt grundlag.

KW - Køberet

KW - Danmark

KW - Produktansvar

KW - Betænkninger

M3 - Bidrag til rapport

SN - 87-91851-58-0

BT - Betænkning nr. 1502

PB - Justitsministeriet

CY - København

ER -

Møgelvang-Hansen P. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler: Betænkning nr. 1502/2008 . In Betænkning nr. 1502: Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. København: Justitsministeriet. 2008