De døde databaser og det levede nu: Cases om videnprojekter og videndeling i danske virksomheder

Sisse Siggaard Jensen

Research output: Working paperResearch

16 Downloads (Pure)

Abstract

Viden, videnledelse og videndeling er nøgleord i den aktuelle diskussion af organisation og ledelse og af arbejdslivets vilkår i det, der ofte karakteriseres som vidensamfundets nye økonomi. I dette paper analyseres fænomenet viden derfor som baggrund for at belyse nogle af de samfundsmæssige perspek-tiver og problemer, der tegner sig, når vidensmedarbejdere fremover må lægge krop til produktionspro-cesser både som råstof og som arbejdskraft. Udgangspunktet er to konkrete cases fra danske virksomheder. Kapitel I behandler et case ”Viden-bank”. Det er et projekt om videndeling og en intranetbaseret databasearkitektur. Caset stammer fra en virksomhed med afdelinger i 11 forskellige lande. Den foreløbige konklusion på caset er, at viden ikke er ”noget”, som findes ”lagret i hukommelsen” eller i hovedet på det enkelte menneske. Noget, som blot skal hentes frem eller gøres eksplicit, så det kan deles og lagres i en organisation som en fælles hukommelse - for øjeblikket typisk forstået som et intranet. Viden kan derimod først iagttages som sådan i og med de dynamiske processer af social interaktion, der gør, at viden bliver anskuet som så-dan. Konklusionen understreger med andre ord, at fænomenet viden ikke er en ting, en repræsentation eller et ”noget”, der findes i sig selv og hævet over tid og sted, men at der snarere er tale om dynamiske processer, der udfolder sig i tid og sted. Denne konklusion er tillige et resultat af den teoretiske analyse i kapitel II. Den henter sit grundlag i kompleksitetsteori og i hypoteser om komplekse adaptive systemers egenskaber, sådan som formuleret af ledelsesteoretikeren Ralph D. Stacey i teorien om ”complex responsive processes of relating” (Sta-cey 2001). Stacey sammenholder tre teleologier: en rationel, en formativ og en transformativ som led i et opgør med den fremherskende tænkning indenfor organisatorisk læring og viden. Dermed introduceres et opgør med den systemiske tænkning indenfor dette felt. Der er især tale om et opgør med de fo-restillinger om viden, der ser individuel og social viden som to forskellige former, der udfolder sig på forskellige ontologiske niveauer som henholdsvis individuelle ”mentale modeller” eller i sociale for-mer, som vi kender det fra organisationer. I kapitel III belyses den teoretiske analyse dernæst ud fra paperets andet case. Der tale om konkrete eksempler fra empiriske og deskriptive analyser af dynamiske vidensprocesser eller af viden, der bru-ges i praksis og ”in situ” i en dansk IT og multimedievirksomhed (Jensen 2001). De empiriske studier er baseret på et længerevarende og dybtgående casestudie, og de tre beretninger, der indgår, bygger på feltstudier og kvalitativ videoanalyse. Det er beretningerne: ”Når koden er knækket skal den tjekkes”, ”Når koden tænkes højt sammen” og ”Når kodeekvilibristen skal debriefes”. I det afsluttende kapitel IV analyseres beretningerne fra casestudiet i et perspektiv, hvor viden anskues som processer i meningskabende interaktion i det levede nu. Det danner afsæt for at introducere viden-kommunikation som et centralt videnfelt for kommende forskning. Et videnfelt der er baseret på den antagelse, at viden konstant må skabes og genskabes i videnbaserede virksomheder og organisationer. Den tese, der udkrystalliseres af analyserne, er således, at viden bedst kan holdes levende i kombinati-oner af dialog og samarbejde, der både udspiller sig face-to-face og face-to-interface. Eller sagt med andre ord i kommunikation som konstant veksler mellem nærvær i det fysiske rum og refleksion i net-baseret kommunikation. Videnkommunikation der udspiller sig i vidt forskellige relationer mellem tid og rum og mellem interaktion og identitet.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherLOK Research Center. CBS
Number of pages39
ISBN (Print)8791181429
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes
SeriesLOK Working Paper
Number1/2003
ISSN1600-4264

Cite this