Overvågning i den digitaliserede offentlige sektor

René Meier & Teis Lebeck

Studenteropgave: Kandidatafhandlinger

Abstrakt

Formål: De offentlige sektorer bliver verden over i højere grad digitaliseret med det formål at kunne tilbyde mere effektive, brugervenlige og nemt tilgængelige ydelser. I forlængelse heraf er den danske offentlige sektor meget fokuseret på digital forvaltning med målet om at blive en ledende aktør inden for digitaliserede offentlige ydelser. Det politiske pres for at opnå dette mål kræver dog brugen af private teknologiske kompetencer og ressourcer i form af IT-infrastrukturer (Third-party services). Det offentliges brug af disse kompetencer og ressourcer kan medføre en negativ påvirkning af borgernes privatliv, fordi private organisationers formål er at profitoptimere, hvilket også afspejles i deres brug af tredjeparts overvågning (Third-party tracking). Tredjeparts overvågning kombineret med danske borgere, som er nødsaget til at være online for at modtage disse ydelser, kan i sidste ende påvirke privatlivet negativt. Formålet med vores afhandling er derfor at undersøge niveauet af tredjeparts overvågning på offentlige danske hjemmesider ved at kortlægge det eksisterende økosystem af de tredjeparter som overvåger. Dette bidrager til en identifikation og forståelse af de underliggende faktorer i økosystemet, samt hvordan tredjeparts overvågning kan påvirke privatlivet negativt.
Teori: Den teoretiske tilgang for vores afhandling er en redegørelse for relevante koncepter inden for arenaen for tredjeparts overvågning i den danske offentlige sektor, hvor vi herved bidrager med en forståelse af de omkringliggende koncepter. Først redegør vi for udviklingen inden for digitaliseringen generelt, samt indflydelsen af big data, algoritmer og nye forretningsmodeller, dernæst for struktureringen af den danske velfærdsstat, samt hvordan tillid er en afgørende faktor i denne. Tredje del omhandler overvågning generelt, tredjeparts overvågning og forskning inden for overvågning. Fjerde og afsluttende del omhandler de mulige implikationer af tredjeparts overvågning, altså den negative påvirkning af privatlivet, den udfordrede offentlige digitale forvaltning, samt ubalancen inden for overvågning.
Metode: Vores primære metodologiske tilgang er baseret på et casestudie, da vi ønsker at undersøge det empiriske fænomen om tredjeparts overvågning på danske offentlige hjemmesider. Casestudiet af økosystemet bidrager med en dybdegående forståelse heraf, da den tillader undersøgelsen af adskillige faktorer. Casestudiet udføres ved brug af den induktive metode, da vi undersøger fænomenet tredjeparts overvågning på offentlige hjemmesider, hvortil vi kan finde sammenhænge, korrelationer og mulige forklaringer inden for dette. Vi forventer således at sige noget generelt om økosystemet for tredjeparts overvågning på offentlige danske hjemmesider. Den induktive tilgang har været mulig ved brugen af WebXray-værktøjet, som har været kilden til vores primære dataindsamling, eftersom WebXray er et Web Crawling Tool, som kan identificere de tredjeparter, som indsamler brugerdata og overvåger på hjemmesider. Den metodiske tilgang tager udgangspunkt i det videnskabsteoretiske perspektiv, Sociomateriality, hvilket tillader os at forstå teknologien med dens basale egenskaber, men også teknologien i forbindelse med forskellige aktører. Således bliver det muligt at undersøge, hvordan overvågning kan være med til at påvirke de forskellige, relevante aktører i økosystemet.
Resultater: Resultaterne af vores afhandling peger på, at der på nuværende tidspunkt forekommer omfattende tredjeparts overvågning på danske offentlige hjemmesider, hvorfor det kan konkluderes, at danske borgere er udsat for datalæk (data leak). Vores resultater peger endvidere på, at de kortlagte økosystemer er meget komplekse, og at der generelt er stor tilfældighed i brugen af tredjeparts tjenester. I færre tilfælde har vi påvist en højere grad af konsistens i brugen, hvor vi i andre tilfælde har påvist overdreven brug. Vi fandt lav til ingen indikation på eksisterende retningslinjer for brugen af tredjeparts tjenester, hvilket muligvis forklarer det omfattende niveau af overvågning økosystemet. En mulig forklaring på det eksisterende datalæk kan være et resultat af et politisk pres for at digitalisere den offentlige sektor, som har medført brugen af private kompetencer i forsøget på at opnå et tilfredsstillende digitaliseringsniveau. De danske borgeres privatliv kan som et resultat af dette påvirkes negativt, når borgerne anvender danske offentlige hjemmesider, da borgeren overvåges uden samtykke. Vi fremsætter derfor at revurdere den offentlige digitale strategi til at inkludere klare retningslinjer for brugen af tredjeparts tjenester. Denne afhandling peger altså på omfattende overvågning inden for den danske offentlige sektor, som kan medføre et pres på privatlivet. Den kan derfor fungere som springbræt for fremtidig forskning samt forskning inden for andre discipliner, såsom datalogi eller jura.

UddannelserCand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, (Kandidatuddannelse) Afsluttende afhandling
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2020
Antal sider133
VejledereNanna Bonde Thylstrup