Obligatorisk national sambeskatning

Pernille Hallen

Studenteropgave: HD-afhandlinger

Abstrakt

I Danmark er der mange selskaber, der på den ene eller anden måde indgår i en koncern, og for hvem sambeskatning er aktuel. Som oftest er det revisor eller anden rådgivningsenhed, der informerer og vejleder selskaberne i de skattemæssige regler herom. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med de lovændringer, der har været og er på området. For alle danske selskaber, herunder faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, gælder obligatorisk national sambeskatning. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 gennemførte regeringen omfattende ændringer af sambeskatningsreglerne, således at der blev skabt en mere sammenhængende koncernbeskatning i Danmark. Det var i denne sammenhæng begrebet ”obligatorisk national sambeskatning” blev introduceret og begrebet ”koncerndefinition” blev præciseret i lovteksten, da det er en helt grundlæggende forudsætning i sambeskatningsreglerne. Reglerne for hvornår der foreligger koncernforbindelse er komplicerede og kan for nogen være uigennemskuelige. Den helt fundamentale forudsætning for, at der er tale om koncernforbindelse er, når et selskab har bestemmende indflydelse i et underliggende selskab. Dette må ikke forveksles med ejerandel. Når der er konstateret et koncernforhold, indgår de pågældende selskaber i sambeskatning sammen. Helt grundlæggende betyder dette, at selskaberne har mulighed for at anvende og udnytte underskud på tværs i sambeskatningen. En fordel herved kan være positiv likviditetspåvirkning på kort sigt. På lang sigt vil de respektive selskaber altid komme til at betale den indkomstskat, som netop vedrører deres individuelle skatteregnskab. Det skal i denne sammenhæng imidlertid nævnes, at der er nogle begrænsninger på anvendelsen af underskud i forhold til, hvornår og hvordan underskuddene er opstået. Ydermere er der en underskudsbegrænsningsregel, som begrænser selskabers anvendelse af eventuel store underskud. I en sambeskatning har selskaberne nogle forpligtelser overfor SKAT. Der er blandt andet indført solidarisk hæftelse. Hæftelsen er differentieret, således hæftelsen er afhængig af, om det hæftede selskab er helt eller delvist ejet af det ultimative moderselskab. Dette er indført for at imødese minoritetsaktionærer. Lovgivningen på sambeskatningsområdet er med tiden blevet mere kompleks, og løbende lovændringer har medført større krav til de koncerner, der er omfattet af netop disse regler. Der stilles i særdeleshed høje krav til administrationsselskabet, hvilket medfører et større administrativt ressourceforbrug for det pågældende selskab. Det forventes, at der i fremtiden fortsat vil ske lovændringer til sambeskatningsområdet, da der fra politisk side er et ønske om at optimere sambeskatningsforholdene, således muligheden for at misbruge reglerne minimeres. Som følge af de konstante lovændringer og den generelle kompleksitet på området, vurderes netop sambeskatning som et interessant og relevant emne at behandle.

UddannelserHD Regnskab og Økonomistyring, (HD uddannelse) Afsluttende afhandling
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider90